Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 25 Ноември 2021

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

         Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на гражданите на общината, че започва приемане на документи за картотекиране  за настаняване в социални жилища, съгласно Наредбата за условията и реда за настаняване  и ползване на социални жилища в община Кърджали

        Социалните жилища са общинска собственост, които са предвидени за настаняване на определена целева група, включваща уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на общината.

        Съгласно чл. 7 от Наредбата, в социалните жилища, изградени със средства по ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.  могат да бъдат настанени представители на следните целеви групи:

         1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия: – лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка, и в същото време отговарят на поне едно от следните условия:

         1.1.  Живеят на улицата или на публични места, без осигурен подслон;

         1.2. Нямат обичайно място на пребиваване, които използват за нощуване приюти или други услуги за временно настаняване;

         1.3. Обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране;

         1.4. Обитават жилище, което не е електрифицирано, няма достъп до питейна вода и канализация;

         1.5. Обитават пренаселено жилище, при което на един член от семейството се пада по-малко от:

                  а). за едночленно семейство – 1 стая;

                  б). за двучленно и тричленно семейство – 2 стаи;

                  в). за четиричленно семейство – 3 стаи;

                  г). за петчленно и по-голямо семейство – по 1 помещение на член от семейството.

         2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания:

         3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски  съвет, за същия период от време.

          Допълнителни критерии, на които трябва да отговарят лицата от целевата група:

          а) безработните лица задължително трябва да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”-Кърджали, активно да търсят работа и да не са отказвали предложение за работа и за включване в курсове за ограмотяване, квалификация и преквалификация;

          б) децата задължително трябва да са записани и да посещават редовно детска градина или училище;

          в) децата да имат избран личен лекар, извършени задължителни имунизации по Имунизационен календар на Република България и проведени профилактични прегледи.

         Право да кандидатствуват за настаняване под наем в социални жилища, съгласно чл.11 от Наредбата имат лица и семейства от целевите групи посочени в чл.7, които отговарят едновременно и на следните условия:

          1. да са български граждани;

          2. към момента на картотекиране поне един член от семейството /домакинството/ да е с постоянен или настоящ адрес не по-малко от 5 години без прекъсване в  Община Кърджали;

          3. да не притежават жилище, движима или недвижима собственост  и/или идеални части от такива, която може да бъде източник на доходи;

          4. да не са носители на право на ползване на жилищен имот, право на строеж, включени в индивидуално или групово жилищно строителство, или член-кооператори в жилищностроителна кооперация;

          5. да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от такива срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните пет години, освен в случаите, при които в семейството има лице/лица, с трайни увреждания и сделката е извършена, с цел смяна на жилището, с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето/лицата с увреждания и с цел осигуряване на средства за лечение;

          6. да не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот;

           7. да не са извършили отказ от наследство през последните пет години, освен в случаите, при които приемането на наследството би довело до утежняване материалното състояние на лицето/семейството;

           8. лицата и членовете на тяхното семейство да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 /петстотин/ лв., с изключение на боновете или акциите за масова приватизация;

            9. да не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка;

           10. да не са се самонастанявали в общински жилища и наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за общинската собственост;

           11. срещу лицата и членовете на техните семейства не е изпълнявана процедура по чл. 65 от Закона за общинската собственост за изземване на общински имот, в това число при самонастаняване в общинско, държавно или ведомствено жилище и при прекратяване на наемните отношения по вина на наемателя, освен в случаи при, които е изтекла повече от една година от освобождаването му и ако са покрили всички задължения вследствие на нанесени щети;

           12. да не обитават общинско, държавно или ведомствено жилище;

            13.  да не са регистрирани като еднолични търговци и да нямат участие в търговски дружества и кооперации.

            (2).  На условията по ал.1  трябва да отговаря всеки един от членовете на семейството/домакинството.

            Картотекирането се извършва въз основа на подадено заявление /Приложение 1/ и декларация /Приложение 2/, по образец до Кмета на Община Кърджали за картотекиране и настаняване в социално жилище.

            Към заявлението се прилагат следните документи за лицето и членовете на неговото семейство (домакинство):

            1. Удостоверение от Агенцията по вписвания, за наличие или липса на обстоятелство за прехвърляне на имущество през последните 5 /пет/ години, към датата на картотекиране – за всички пълнолетни членове на семейството;

           2. Документ, удостоверяващ доходите на семейството и/или домакинството за една предходна календарна година - за всички пълнолетни членове на семейството;

            3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за лицата с определена степен на нетрудоспособност;

          (2). Общинска администрация извършва служебна проверка на данните, посочени в заявлението и декларацията от желаещите да кандидатстват за социално жилище за съответствие с критериите, посочени в чл. 11, ал. 1 т. 2, 9, 10, 11,  12 и 13 от настоящата Наредба.

Заявлението и декларацията с приложените документи се подават в информационния център на община Кърджали, не по-късно от 31 декември на съответната година.

Заявлението и декларацията се получават от Информационен център в сградата на общинска администрация на бул. ,,България“, № 41, или могат да се изтеглят от сайта на общината.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление
Декларация


 Прочитания: 1248 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign