Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 10

 21 Декември 2021

                                                       П О К А Н А

                                                                                     № 10

          На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,                                                          

С В И К В А М

            Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 29.12.2021 год. /сряда/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                                         

Проект                  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите

2. Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.

3. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Бейсим Гюнай Бейсим, чрез продажба на общински 168/668 идеални части от съсобствен  поземлен имот с № 40909.17.315 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, целият с площ 668,32 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.

4.  Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като партньор в проектно предложение по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансирана от ОП „Добро управление” 2014-2020 г.

5. Даване на съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество по проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 2  по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

6. Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг във връзка с осигуряване на финансирането за изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-1.021-0003-С01, проект "Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали", финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

7. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

8.  Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

9. Предложение за одобряване на ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация е застрояване / за част от поземлен имот с идентификатор 81462.888.9903  по КККР на с.Чифлик   Община Кърджали.

10. Предложение за одобряване изменението на  Общ устройствен план  на гр.Кърджали  за  кв.256, кв.259 и част от кв.90. 

11.  Разрешение за изработване на изменение на ПУП – ПРЗ / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на УПИ X с идентификатор 40909.119.267 в кв.107 по плана на кв.„Студен кладенец“, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ във връзка с параграф 9 от Наредба №7 за ПН за УОВТУЗ /Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони/.

12.  Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ II-5610 с идентификатор 40909.112.43 в кв.104 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

 13. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ I-5605 с идентификатор 40909.112.56 и УПИ  II-5844 с идентификатор 40909.112.55 в кв.102 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

 14. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ VII-86 и УПИ VIII-85 в кв.92 и УПИ I-87 и УПИ II-88 в кв.106 по плана на гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

 15. Актуализация на разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Кърджали за 2021г.

 16. Удължаване срока за плащане с отстъпка на доначислени задължения за данъци и такса битови отпадъци за 2020 г. и 2021 г.

17. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

18. Питания.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                  

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 605 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign