Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А   № 1

 19 Януари 2022

      П О К А Н А   № 1

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,                                                             

        С В И К В А М

Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 27.01.2022 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                                 

Проект                  

       Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1.Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2021 година и приемане на Общински план за младежта за 2022 година.

2. Приемане  на годишната  програма  за  развитие  на  читалищната  дейност в Община Кърджали  през   2022  г.

3. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2021 г.

4. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Българска Православна Църква – Българска Патриаршия, за нуждите на Пловдивска митрополия, чрез дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ ХХII-514, кв.33 по ЗРП на кв. "Веселчане", гр. Кърджали, отреден за обществено обслужване, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.124.514 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, кв. "Веселчане", ул. "Осми март", с площ 1 546  кв.м и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.

5. Обсъждане и приемане на разпределението на жилищния фонд за 2022 г.

6. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд за 2021 г.;

7. Приемане на годишен план за паша и списък на имоти с начина на трайно ползване пасища,  мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за общо и индивидуално ползване през стопанската 2022/2023 г.

8. Изменение на Решение № 290, Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 30.12.2020 г.

9. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 2021 г.

10. Приемане  на  отчет   за  дейността  на   Общински съвет – Кърджали, мандат 2019 – 2023 г. за второто полугодие на 2021 г.

11. Приемане на план-график за заседанията на Общински съвет – Кърджали през 2022  год.

12. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

13. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за Обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали. Подобект: Реконструкция и доизграждане на  канализационна мрежа  в кв.Гледка, агломерация Кърджали.      

14. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за Обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа  в агломерация Кърджали. Подобект: Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в кв.Гледка и кв.. Горна Гледка агломерация Кърджали.

15. Одобряване на Подробен устройствен план – План схема за обект: ” Изграждане на отклонения на А 1 България ЕАД с обхват кв.117а, кв.265 и кв.160  по плана на Складова индустриална зона - район Гарата, гр.Кърджали”.

16. Одобряване на Изменение на  Общ устройствен план  на гр.Кърджали  за  кв.256, кв.259 и част от кв.90.

17. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и Подробен устройствен план – парцеларен план за укрепване на “Свлачище с регистрационен №KRZ 16.66603-02 с местонахождение кв. 4,6 и 10, с. Сипей и землището, общ. Кърджали” с цел  превенция и противодействие на свлачищните процеси, на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

18. Изменение и допълнение на т. 1 от Решение № 232 от 29.12.2021 г. на Общински съвет –Кърджали, с което се  дава съгласие за участие на Община Кърджали като партньор в проектно предложение по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансирана от ОП „Добро управление” 2014 - 2020 г.

19. Възлагане на услугата „Социални жилища”, изградени по проект  „Изграждане на социални жилища в гр. Кърджали”, Административен договор за ПБФП № BG16RFOP001-1.021-0002 – С01, финансиран по ОП „Региони в растеж”  2014 - 2020 г.

20. Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кърджали за периода 2021 г.- 2025 г.

21. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

22. Отпускане на средства за финансово подпомогане на процедури и дейности свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали.

23. Еднократна финансова помощ на семейство за възстановяване на щети, възникнали в  следствие на пожар.

24. Питания.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                  

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 881 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign