Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В А

 17 Май 2022

О Б Я В А

запредставяне на проектнипредложенияпо процедура

BG06RDNP001-19.322 МИГ Стамболово – Кърджали 54, подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделскидейностипотематичнатаподпрограмазаразвитие на малкистопанства“по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения поподмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделскидейностипотематичнатаподпрограмазаразвитие на малкистопанства“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.322.

Наименование на процедурата:

МестнаИнициативнаГрупаСтамболово – Кърджали 54, Подмярка6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделскидейностипотематичнатаподпрограмазаразвитие на малкистопанства“.

Процедуразаподбор на проектнипредложения в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.322.

Изпълнението на настоящатапроцедурасеизвършвачрезпроцедура на подбор на проектнипредложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на Стратегическа Цел 1на Стратегията за ВОМР „Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост“ Подмярка6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ е в обхвата на:

Приоритет 2. Подкрепа на предприемачество за разнообразяване на икономиката, вкл.развитието на туризма, който адресира важни  нужди на територията в областта на местното икономическо развитие. Тези нужди са фокусирани в две специфични цели:

Специфична цел 3. Разнообразяване на туристическите продукти и предлагане на основата на природните и културни дадености на територията.

Специфична цел 4. Подкрепа за липсващи или недостатъчни услуги на територията, вкл. здравни и социални.

Специфична цел 5. Подкрепа за производства, създаващи заетост.

Допустими кандидати:

Регистрираниземеделскистопанисъсстопанства с икономическиразмер, измерен в стандартенпроизводственобемот 2 000 до 7 999 евро.

(Кандидатитетрябвадасаполучилиминимум 33 % отобщиядоходзапреходнатагодинаотземеделскидейности).

Критерии за допустимост:

Кандидатитетрябва да имат седалище за едноличнитетърговци и юридическите лица или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на ОбщиниСтамболово и 54 населени места от общинаКърджали.

 

Допустимидейности попроцедурата:

Чрез подмярката се подпомагатинвестициитезастартиранеилиразвитие на неземеделскидейности в селскитерайони, средкоито:

1) Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристическиобекти и развитие на туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване. (Туристическитедейностисаопределени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 отдопълнителнитеразпоредби на  Законазатуризма.)

2) Местнозанаятчийство (включителнопредоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийскидейности);

3) Преработка и маркетинг на земеделскипродукти и крайният продукт не е включен в Анекс I. Производство и/илипреработка на неземеделскистоки и материали;

4) Предоставяне на услугизавсичкиикономическисектори и населението, (например: грижизадеца, възрастнихора, хора с увреждания, здравниуслуги, счетоводство и одиторскиуслуги, ветеринарнидейности и услугибазирани на ИТ и др.);

5) Развитието на технологиите в областта на „зеленатаикономика“, включително на енергияот ВЕИ засобственопотребление.

Несефинансиратдейности, коитоводятдоосъществяване на селскостопанскадейностилирезултатаотдейността е продукт, включен в Приложение I на Договоразафункциониране на Европейскиясъюз;

НЕ се предоставяфинансовапомощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относноприлагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейскиясъюзкъмпомощтаdeminimis, производство на енергия от възобновяемиенергийниизточници за продажба.

 

Допустими разходи:

По мярката се финансиратматериални и нематериални инвестиции  за неземеделскидейности в селскитерайони, включващи:

а) Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

б) Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включителнокомпютъренсофтуер до пазарнатастойност на активите, включително чрез лизинг;

в) Общи разходисвързанисъссъответния проект за предпроектнипроучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;

г) Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процесинеобходими за изготвяне и изпълнениена проекта.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Консултациитенеможедапревишават 5 на стоотобщияразмер на допустимитеразходипопроекта.

Не садопустими за подпомаганетекущиразходи.

Разходитесадопустимисамоакосаизвършениследподаване на проектнотопредложение, с изключение на общитеразходипот.в.

Финансовапомощпореда на тазипроцедурасепредоставя в рамките на наличнитесредствапомярка 6.4.2 от СВОМР на МИГ подформата на възстановяване на действителнонаправени и платенидопустимиразходи.

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката е: 256 500. 00 лв.

Минималенразмер на общитедопустимиразходизаединпроект – 3 911.66лв.

Максималенразмер на общитедопустимиразходизаединпроект-  97 791.50лв.

Минималниятразмер на БФП запроекте 3 324,91лева (до 85 % отстойността на минималнияразмер на допустимитеразходи)

Максималниятразмер на БФП запроект е 83 122,78лева (до 85 % отстойността на максималнияразмер на допустимитеразходи)

Минималниятразмер на БФП запроекти,свързани с туристическидейности е 195,58лева(до 5 % отстойността на минималнияразмер на допустимитеразходи)

Максималниятразмер на БФП запроекти,свързани с туристическидейности  е 4 156,14лева ( до 5 % отстойността на максималнияразмер на допустимитеразходи).

 

Процент на съфинансиране:

Безвъзмезднатафинансовапомощпомярката е в размердо 85 %отобщияразмер на допустимитезафинансовоподпомаганеразходипопроекта.

Помощтащесепредоставяприспазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисиятаот 18 декември 2013 годинаотносноприлагането на членове 107 и 108 отДоговоразафункционирането на Европейскиясъюзкъмпомощтаde minimis.

(Условиятапоприложимиярежим на държавнипомощисададени в Раздел 16).

ВАЖНО!Интензитетът на подпомаганепопроектзадейностразвитие на туризъмнеможеданадвишава 5 на стоотобщитедопустимиразходи!(Споразумение РД 50-37/17.11.2020 г.)

Туристическитедейностисаопределени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 отдопълнителнитеразпоредби на  Законазатуризма.

Съфинансиранеотбенефициента:

Разликатамеждупълнияразмер на допустимитезафинансовоподпомаганеразходи и размера на безвъзмезднатафинансовапомощсеосигуряваоткандидата.

Участието на кандидата е най-малко 15 % и можедабъдесамо в паричнаформа.

Критерии за подбор и тежест:

 

Критерийзаподбор

Максималенбройточки

1

Проектът е запроизводственидейности;

30

2

Проектътсъздаваработниместа.

30

 

 • чрезпроектасеразкриватдо 2 работниместа- 15 точки
 

 

 • чрезпроектасеразкриваттри и повечеработниместа – 30 точки
 

3

Проектътводидоразнообразяване на туристическотопредлагане

20

4

С проектасевъвеждатиновационнимодели, практики, процеси

20

 

Общо

100

 

Периоди за прием:

Настоящата процедура за подбор на проекти е с два крайни срока за прием :

 • Първи прием: Начален срок: 17.02.2022 г. Краен срок: 17.06.2022 г. 17:00 часа.
 • Втори прием:  Приналичие на остатъчнисредстваследвториприем – от 15.10.2022 г.Краен срок: 15.12.2022 г. 17:00 часа.

 

Всякопроектнопредложение, подаденоследкрайниясрок, щебъдеотхвърлено и нямадабъдеразглежданопонастоящатапокана.

 

Лице/а за контакт:

Кандидатитемогатдазададатдопълнителнивъпроси и даискатразяснениявъввръзка с Условиятазакандидатстванедо 3 седмиципредикрайниясрокзаподаване на проектнитепредложения. Допълнителнивъпросимогатдасезадаватсамо на електроннатапоща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg. Условиятазакандидатстване, както и пакетътдокументизакандидатстванепонастоящатапроцедурасапубликувани на следнитеинтернетадреси: https://eumis2020.government.bg; http://www.lagsk.eu

Лица за контакти:

 • Изпълнителен директор – Иванка Душкова;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Петя Бонева;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Халим Бекир.

Телефони: 0888653146; 0886085829; 0899916716

Електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg

Подробна информация и документи

Пълниятпакетдокументи, необходимизакандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.322МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.2 «Инвестиции в подкрепа на неземеделскидейностипо тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства»отСтратегиязаВоденоотобщноститеместноразвитие на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54” поПрограмазаразвитие на селскитерайонизапериода 2014 – 2020 г. Можете да намерите:

 • на интернет страницата на  МИГ : http://www.lagsk.eu
 • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ Стамболово Кърджали 54, с.Стамболово, Старата сграда на Общинска администрация.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Стамболово Кърджали 54.

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомлениятавъввръзка с оценката на проектнотопредложениесеосъществяватпрез ИСУН чрезелектроннияпрофил на кандидата.

Задата на получаване на кореспонденцията и уведомлениятасесчитадатата на изпращанетоимчрез ИСУН. Сроковетезапочватдатекатзакандидатите/бенефициентитеотизпращането на съответнатакореспонденция и уведомлениеотоценителнатакомисия в ИСУН. В тазивръзка е важнокандидатитедаразполагатвинаги с достъпдоимейладреса, къмкойто е асоцииранпрофила в ИСУН 2020.

Документи и приложениязакандидатстване:

 • Обява6.4.2,  МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Условиязакандидатстване6.4.2, МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Условия изпълнение на проекти 6.4.2, МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Документизаинформациякъмусловията за кандидатстване;
 • Документиза попълване към условията за кандидатстване;
 • Документиза информация към условията за изпълнение.

 


 Прочитания: 766 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign