Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 6

 09 Юни 2022

П О К А Н А

№ 6

 

 

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

С В И К В А М

 

 

На17.06.2022 год. /петък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния         

Проект

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 

 1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали за мандат 2022 – 2026 г.
 2. Приемане на анализа на правното състояниеи приватизационната оценка на 20 % от дяловете на „ДКЦ 1- Кърджали” ООД гр.Кърджали; определяне на метода за продажба на дяловете; утвърждаване на тръжната документация, информационния меморандум и проекта на договора за продажба и приемане на условията за провеждане  напубличен търг с явно наддаване за продажба на дяловете.
 3. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Помещения/две стаи и коридор/, находящи се на  II-ри етаж в сграда на бивше училище с.Ястреб, община Кърджали.
 4. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Търговско помещение в сграда на Битов комбинат с.Широко поле, община Кърджали.
 5. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Помещения №5 и №8 в сградата на Здравна служба кв.”Гледка” гр.Кърджали, за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ.
 6. Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение  „Дружество на художниците”, гр.Кърджали върху имот частна общинска собственост, представляващ: УПИ XVI – база СБХ, кв.6в по ПУП на гр.Кърджали  на  ул.”Климент Охридски” №10,ведно с  двуетажна сграда със застроена площ 138 кв.м.
 7. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на П. К.с признато право на обезщетяване със земя в землище гр. Кърджали.
 8. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на заданияза изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 9. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 10. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване  за нова жилищна сграда  в поземлен имот с идентификатор  40909.112.412 в кв.117, ж.к. ”Възрожденци” преминавайки през имоти с идентификатори  40909.112. 174 и 40909.112.167   по КККР на  гр.Кърджали.
 11. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване  за нова жилищна сграда  в поземлен имот с идентификатор  40909.112.435 в кв.120, ж.к. ”Възрожденци” преминавайки през имоти с идентификатори  40909.112. 174 и 40909.112.258   по КККР на  гр.Кърджали.
 12. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване  за нова жилищна сграда  в поземлен имот с идентификатор  40909.114.662 в кв.192, ж.к.”Възрожденци” преминавайки през имоти с идентификатори  40909.114. 565, 40909. 114. 564  и  40909.114. 561   по КККР на  гр.Кърджали.
 13. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

 

 

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –    

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                       /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 728 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign