Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД КЪРДЖАЛИ”

 29 Юли 2022

„Изграждане на социални жилища в град Кърджали”

Административен договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-C02

Предстои въвеждане в експлоатация на социалните жилища

Предстои назначаване на Държавна приемателна комисияза  приемане на обект  „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”. Строително-монтажните работи по изграждането на обекта приключиха и след приемането и въвеждането му в експлоатация той вече ще може да се ползва по предназначение.

С предвидените в проекта ремонтни дейности се осигуриха нови модерни  69  социални жилища. Апартаментите са оборудвани и обзаведени  и отговарят на общоприетите стандарти жилищни условия на територията на общината. Те ще се управляват от община Кърджали в полза на местната общност. Настаняването в тях се регулира от специална наредба. Ползвателите на тази социална услугаще могат да се включат и към мерките от „Социалния пакет”, насочени към заетост и образование, което ще се отрази на техния социално-икономически статус.

Проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ рег.№ в ИСУН BG016RFOP001-1.021-0002-С02, № РД-02-37-74 от 11.07.2018 г.е финансиран по процедура BG16RFOP001-1.021„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Кърджали” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, Договор за БФП BG16RFOP001-1.021-0002-С02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 Прочитания: 1320 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign