Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

 01 Септември 2022

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

    Община  Кърджали,  в качеството си на бенефициент по проект №  BG05M9OP001-2.062-0009-С01, проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062    „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

ОБЯВЯВА ПРИЕМ

на потребители за ползване на услуги в по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ .

 Основната цел на проекта е чрез предоставяне на подкрепящи социални услуги в общността, лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения да създадат или да възстановят умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността, според конкретните им възможности.

Общата цел на проекта е функционирането на съвременна, подходяща и рентабилна социална инфраструктура в община Кърджали, която да осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика. Конкретните цели включват:

 • създаване и възстановяване на умения за самостоятелен начин на живот на лицата с увреждания;

 • пълноценно включване в общността на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения според възможностите им;

 • развиване на потенциала на лицата с интелектуални затруднения чрез изграждане на трудови и социални умения;

 • социално включване и целогодишно ползване на услугата от широк кръг от нуждаещи се лица с увреждания.

• разширяване на традиционно добрите услуги в общността, които предоставя община Кърджали;

 • осигуряване на качествена грижа за лицата с увреждания в Община Кърджали.

Дейности на ЦСРИЛПРИЗ са:

    1. Социална работа по случаи;

    2. Подкрепа за възстановяване на трудови умения с работа в залите за трудотерапия;

    3. Подкрепа за намиране на работа;

    4. Групова форма на подкрепа;

    5. Индивидуална форма на подкрепа;

    6. Арт терапия;

    7. Рехабилитация;

    8. Правна консултация.

Освен в сградата на центъра услугата ще се предоставя и мобилно.Мобилната работа се предлага в случаи, когато присъствието на потребителя в центъра е невъзможно по обективни причини. Ще се предоставя следните услуги:здравно-психологическа рехабилитация, консултиране;-осигуряване на терапевтични дейности;-обучения в социални умения-изграждане, възстановяване и надграждане на социални умения,постигане на автономност;-психологическа рехабилитация, насочена към възстановяване и поддържане на психическото им равновесие;-професионално ориентиране;консултантски дейности – соц. консултиране в областта на соц. закрила; -медицинските консултации, - правна помощ - насочена към запознаване на потребителите на ЦСРИЛПРИЗ и близките им с възможностите, които законодателят е предвидил, във връзка с техните граждански, политически, икономически и социални права на хора с увреждания, както и по отношение на правата им за независимост, социална интеграция и участие в живота на общността. Правните консултации ще повишат информираността на потребителите на ЦСРИЛПРИЗ и близките им и ще създаде условия да се възползват от предоставените им правни възможности в процеса на тяхното соц.включване, трудова реализация и водене на самостоятелен живот.

I. Потребители (ползватели на услугите)

1. Целеви групи по проекта:

В проекта ще се обхванат целевите групи:

  • лица с психични разстройства и/или с интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции, резидентни социални услуги и услуги от общността ,също и техните семейства;
  • служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация и служители, предоставящи социални и здравни услуги.

2. Допустими кандидати:

   Лица с различни вид и степен на увреждане, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване

II. Условия за кандидатстване:

Насочването за ползване на подкрепящите дейности на Социалната услуга ЦСРИЛПРИЗ се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) по настоящ адрес на желаещото лице, което може да заяви това устно – на място или по телефон, или писмено, включително по електронен път, като подаде заявление до ДСП. Лицата без гражданство и лицата, търсещи международна закрила, които не могат по обективни причини да удостоверят настоящ адрес, както и бездомните лица и лицата, които поради здравословни и/или психични проблеми не могат да удостоверят настоящ адрес, подават заявление до ДСП по мястото на пребиваването им. ДСП по настоящ адрес изготвя предварителна оценка на потребностите (ПОП) на лицето, заявило желание за ползване на социалната услуга ЦСРИЛПРИЗ, с която го насочва за ползване на услугата. ДСП изготвя уведомление за насочване за ползване на социалната услуга, което съгласува с Ръководителя на ЦСРИЛПРИЗ, за да потвърди наличието на свободно място. Копие от Уведомлението за насочване и изготвената ПОП се предоставят на лицето, заявило желание за ползване на социалната услуга ЦСРИЛПРИЗ, което ги представя на Ръководителя на ЦСРИЛПРИЗ.

В случаите по чл. 77, ал. 4 от Закона за социалните услуги, в които не се извършва насочване и не се изготвя предварителна оценка, лицето с увреждане представя на ръководителя на ЦСРИЛПРИЗ издаденото му направление за предоставяне на социални услуги и изготвената му индивидуална оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания.

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга  по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,  следва от 01.08.2022 г. да подадат молба в Дирекция „Социално подпомагане“ за изготвяне на Предварителна оценка.  


 Прочитания: 444 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign