Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Социалните жилища са въведени в експлоатация

 21 Ноември 2022

                                                                             ПРОЕКТ

                        „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД КЪРДЖАЛИ”

                         Административен договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-C02

 

Социалните жилища са въведени в експлоатация

Държавната приемателна комисия прие официално обект  „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”. Издадено е Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата, в коятостроително-монтажните работи  приключиха и обектът вече ще може да се ползва по предназначение.

Строежът представлява ремонт и преустройство на бивше ученическо общежитие в многофамилна жилищна сграда за социално слаби хора.

Пететажното общежитие е преустроено и реализирано в 11 двустайни апартамента и 3 тристайни апартаменти на етаж, като общият брой на апартаментите е 69.Двустайните апартаменти се състоят от дневна с кът за готвене, спалня и санитарен възел, а тристайните имат втора спалня или самостоятелна кухня. Към всяко жилище има тераса и мазе. Новата дограма е ПВЦ.Монтиран е нов асансьор и външна платформа за инвалиди. В южната част на обслужващия коридор е изградена стоманена аварийна стълба.

Изпълнена е топлоизолация по фасадите и е положена топлоизолация на подпокривното пространство.Изпълнена е автоматична пожароизвестителна инсталация за цялата сграда.Отоплението на жилищните част е със сплит система – климатици и електрически конвектори.Топлата вода се осигурява от електрически бойлери

В социалните жилища са създадени подходящи условия за обитаване на настанените лица, чиито финансови възможности не позволяват закупуване на основно жилищно обзавеждане и оборудване. С реализацията на проекта се осигури най-необходимото оборудване и обзавеждане на новоизградените социални жилища като кухненски шкафове, маси, столове, легла и гардероби.

Апартаментите ще се управляват от община Кърджали в полза на местната общност. Настаняването в тях се регулира от специална наредба. Ползвателите на тази социална услугаще могат да се включат и към мерките от „Социалния пакет”, насочени към заетост и образование, което ще се отрази на техния социално-икономически статус.

Проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ рег.№ в ИСУН BG016RFOP001-1.021-0002-С02, № РД-02-37-74 от 11.07.2018 г.е финансиран по процедура BG16RFOP001-1.021„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Кърджали” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, Договор за БФП BG16RFOP001-1.021-0002-С02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 Прочитания: 909 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign