Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали реализира екологичен проект за подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ “Стамболово-Кърджали 54“

 27 Януари 2023

Община Кърджали реализира екологичен проект за подобряване на  природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ “Стамболово-Кърджали 54“

 

            Община Кърджали реализира проект „Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ “Стамболово-Кърджали 54“, Договор № BG16M1OP002-3.012-0001-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“.

 

            Основна цел на проекта е да се подобри природозащитното състояние на видове с „неблагоприятен-незадоволителен“ статус. Той е насочен към изследване и подобряване на състоянието на три вида прилепи, а именно подковонос на Мехели (Rhinolophusmehelyi), Широкоух прилеп (Barbastellabarbastellus) и Дългоух нощник (Myotisbechsteinii).

Специфичните цели на проекта са:

- Извършване на проучвания и реализиране на природозащитни мерки, с които да се подобри природозащитното състояние на три вида прилепи, обитаващи територията на МИГ “Стамболово-Кърджали 54“;

- Провеждане на информационни дейности, чрез които да се повиши  информираността и мотивираността на общността за опазването на биологичното разнообразие, в т.ч. и на прилепите като защитени видове.

Основните дейности, които се изпълнихабяха свързани с провеждане на проучвания за разпространението и числеността на видовете в размножителни колонии и местата за зимуване, картиране на находищата на целевите видове и провеждане на природозащитни мероприятия – поставяне на къщички, както и маркиране и съхраняване на биотопни дървета, предоставящи убежища на видовете широкоух прилеп и дългоух нощник. По проекта се направиха активни информационни дейности и въвличане на заинтересованите страни – информационни срещи, образователна кампания сред учениците и привличане на доброволци за участие в проучванията.

Успешното им реализиране доведе до положителен ефект върху природозащитното състояние на трите вида прилепи, обитаващи територията на МИГ „Стамболово-Кърджали 54” и допринесе за повишаване на информираността и мотивацията на общността за опазване на прилепите, като част от биологичното разнообразие. Събраната информация за състоянието на целевите видове ще спомогне планирането и изпълнението на подходящи природозащитни и консервационни мерки в бъдеще.

Проект „Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ “Стамболово-Кърджали 54“ е на обща стойност 186 644  лева, от които съфинансиране от Европейския съюз чрез ЕФРР в размер на 158 647,64 лв. и национално съфинансиране - 27 996,64 лв.

Период на изпълнение: 36 месеца

Начало на проекта: 20.12.2019 г.

Край на проекта: 30.05.2023 г.

 

 


 

 

 


 Прочитания: 2676 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign