Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 30 Март 2023

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ

ВЪВ ВРЪЗКА С 

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

 

Работната група обръща внимание на Сдруженията на собствениците, подготвящи заявления за участие в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”,  на следните разяснения на Структурата за наблюдение и докладване /СНД/, публикувани в рубриката „Въпроси и отговори” към процедурата:

Зададен въпрос:

 „ В Приложение № 8 (Протокол за проведено ОС на СС), с индекс 1, под черта е записано „Извършва се нотариална заверка на подписа на управителя под протоколните решения“. Задължителна ли е тази заверка и как формално да се извърши това действие? След като е изготвен протокола и е подписан от протоколчика, лицето (управителят) трябва да се яви лично пред нотариуса и пред него да подпише документа (протокола) или да потвърди вече положения подпис (чл. 589 от ГПК) или предварително го подписва и след това се потвърждава положения подпис? Едно подобно действие, би затруднило СС, особено в случаите в които в общината няма нотариус. В тези случаи, при липса на нотариус в съответната община, може ли заверката да се извърши в общината, съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)?”

Отговор на СНД:

„Моля, вижте отговора на въпрос № 26. Допълнително Ви информираме, че нотариална заверка на подписа на управителя под протоколните решения би била необходима, ако няма нотариално заверен образец на подписа (спесимен) на лицата или лицето, представляващи сдружението, каквото се представя при регистрация на сдружението на собствениците. Ако лицето/лицата, представляващи сдружението, разполагат с нотариално заверен спесимен съгласно чл. 3, т. 4 от Наредба № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, могат да приложат него.

Отговор на въпрос 26: Приложение 11 е част от група приложения „Документи за информация“. Тази група приложения имат за цел да подпомогнат крайните получатели и водещите партньори в процеса по кандидатстване по процедурата. В тази връзка образците предоставени в това приложение, не следва да се разглеждат като задължителни, а насочващи.

 

Във връзка с горепосочения отговор, към Заявлението за участие в процедурата може да бъде представено заверено копие на Протокол за проведено ОС на СС /по Приложение № 8 от Приложение 11/ без нотариална заверка на подписа на управителя под протоколните решения, ако е придружено от оригинал на нотариално заверен образец на подписа (спесимен) на лицата или лицето, представляващи сдружението.


 Прочитания: 417 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign