Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъдиха Проект на бюджета за 2023г. на Община Кърджали

 29 Август 2023

На 28 септември се проведе обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Кърджали  за 2023 г.

Проектобюджетът възлиза на 106 876 000 лв. В сравнение с началния план за 2022г.от 88 880 000 лв. увеличението е  над 20 %.Този ръст се дължи на завишени държавни трансфери за делегираните дейности за 2023г., както и на неусвоен преходен остатък от 2022г.в размер на 11 057 007 лв., основно със целеви характер на средствата.

Предвидените приходи в  Бюджет 2023г. от 106 876 000лв. по източници са: Средства от Централния Бюджет за 2023г.:  77 245 833лв. / над 24%   растеж спрямо 2022г./в т.  и       Местни приходи – 18 547 165 лв.

Остатъкът по банкови сметки от 2022г.    е 11 083 002 лв.

Планираните разходи за 2023 година са в размер на 106 876 000 лв. и подсигуряват издръжката на дейностите в бюджетната сфера.

Разпределение в разходната част в лева са за :

- Държавни дейности: 66 194 756 лв.

- Местни дейности:     39 650 124 лв.

- Дофинанасиране:        1 031 120 лв.

Със средства от държавни субсидии и собствени приходи в размер на 106 876 000лв. през 2023 година ще се финансират:

 • заплати и социални осигуровки над 1292 учители, възпитатели и друг персонал в 22 общински училища, 21 детски градини , ОДК и обсерватория; издръжка на 6350 ученици и на 2273  деца в детските градини и стипендии за ученици на обща  стойност  - 49 064 007лв;
 • заплати , социални осигуровки на 238 служители в общинска администрация,1 кмет на община, 67 кметове на кметства, 28 кметски наместници и  общински съвет с 41 общински съветници, несписъчен състав  и издръжка на материалната база на кметствата -13 994 630 лв;
 • дейностите по отбрана и сигурност , възлизащи на – 1 163 092 лв.;
 • заплати и социални осигуровки на медицински и друг персонал в  детски яслени  групи и 44 здравни кабинети в училищата и детските градини както и тяхната материална издръжка възлиза на -2 324 617 лв;
 • заплати и социални осигуровки на  работещите в заведенията за социални услуги и издръжка на  Дом за стари хора, Дневни центрове за деца с увреждания и възрастни хора с увреждания,Център за социална рехабилитация и интеграция,Център за настаняване от семеен тип ,дейности по услугата”Асистентска подкрепа” и Домашен социален патронаж на обща стойност -5 367 604 лв;
 • заплати и социални осигуровки на 125 работещи в регионалните културни институти – Регионален исторически музей, библиотека, общинско радио, Общинско предприятие”Обредни дейности”, галерия и Общински център за култура и младежки дейности, издръжката им  и 46 бройки субсидирана численост в 26 читалища  възлизащи на – 5 422 277 лв. в т.ч. поддръжка  спортна база и провеждане на спортни прояви -1 008 400 лв.   
 • Поддръжка  на чистота и депониране на отпадъци - 7 104 700 лв;
 • Улично осветление и  В и К  - 1 300 250 лв;
 • Озеленяване и поддържане на паркове и градини -   697 800 лв;
 • Текущ ремонт на тротоари,улици и благоустрояване – 3 149 240 лв.
 • Ремонт на общинска пътна мрежа ,зимно поддържане -780 000лв
 • Капиталови разходи– над 13 828 600 лв.
 • Разходи по благоустройство и други дейности-7 093 060 лв.

 

През 2023 година Инвестиционната програма на Община Кърджали/без Средствата от ЕС и без делегираните бюджети/ се планира в размер на   13 959 170 лв., осигурена от следните източници:

 • Целева субсидия от Републикански бюджет   -6 434 900   лв.
 • Собствени приходи от продажби                      -2 380 000   лв.
 • Преходен остатък от 2022г.за кап. разходи      -5 144 270  лв.

 

 Община Кърджали през 2023г планира да изпълнява 18 проекта, финансирани със средства от Европейския съюз в размер на 17 796 042лв.

В проектобюджета за 2023г. на общината са предвидени, както необходимите разходи за текущата година/включително вече извършените към м.юли/, така и средства за продължаване реализацията на мерки от предходната година.

Във фокуса на проектобюджет 2023 г. на община Кърджали продължава да е процеса по подобряване качеството на жизнената среда за обитаване, чрез благоустрояване на публичните пространства, модернизиране на общински дейности, дигитализация на услуги и повишаване тяхното качество.

На общественото обсъждане присъстваха граждани, общински съветници, които взеха отношение по проекта за бюджет и направиха своите предложения. Кметът на общината доц. д-р инж.Хасан Азис посочи в изказването си, че обсъждането се прави 4 месеца преди края на календарната година, факт, който  достатъчно говори за държавната политика

Той каза, че част от поставените проблеми на града действително са нерешени  и че е необходимо да продължи работата по разрешаването им.

Относно приюта за бездомни кучета, кметът увери, че до 2 години Кърджали ще има най-модерния приют в страната. Проектът досега не е реализиран, заради забавянето с близо 4-5 години от страна на  областния управител да придвижи необходимите документи за предоставяне на терен за приюта. „Наложи се кметът да отиде при министър-председателя и да свърши цялата работа“, посочи доц. Азис. Предстои избор на изпълнител за строително –монтажните работи на приюта.В бюджета е заложено и закупуване на кола, която да се използва за бестопанствените кучета – залавяне, кастрация, обезпаразитяване.

Общината е длъжник на гражданите  по отношение  благоустрояването на междублоковите пространства.Работата в тази насока ще продължи. В бюджета са заложени средства и за изграждане на детски площадки.

Кърджали ще има видеонаблюдение. Определени са 140 точки съвместно с органите на МВР, на които ще бъдат монтирани камери. За този проект също предстои избор на изпълнител за строително –монтажните работи. Ще има два центъра за наблюдение  - в сградата на общинска администрация и в полицията.

На дневен ред са изграждането на три нови моста. Проект за основен ремонт на въжения мост има, търси се финансиране. Готов технически проект за мост към Крайно село  има отпреди десетина години. В комуникационния план на града е заложен мост, който е продължение на ул.“Вашингтон“ в посока последните блокове на Възрожденци. Мостовете са скъпи съоръжения и без помощ от държавата не биха могли да се изградят. Има визия за подмяна на автобусните спирки в града, посочи в изказването си кметът.

Още снимки
 Прочитания: 454 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign