Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 11

 11 Октомври 2023

П О К А Н А

№ 11

 

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С В И К В А М

 

На18.10.2023 год. /сряда/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                                                      

Проект

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Изменение на Решение №237 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.09.2023 г.
 2. Изменение на Решение №238 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.09.2023 г.
 3. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002 - 5.001 „За по-чист въздух“ по приоритет 5  на  Програма „Околна среда” 2021-2027 г. 
 4. Организация на предоставянето на социални услуги в Община Кърджали, чрез създаване на Комплекс за социални услуги /КСУ/ като второстепенен разпоредител с бюджет.
 5. Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Женско сдружение Букет“, върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: Застроен УПИ III, кв. 223 по ПУП на гр. Кърджали, ул. „Средец“ № 13, съставляващ поземлен имот с площ 265 кв.м., ведно с построените в него сгради.
 6. Даване на съгласие за отдаване под наем на преместваеми търговски обекти /павилиони/ разположени върху части от терени публична общинска собственост;
 7. Даване на съгласие за продажба по реда и условията на чл.22а, ал.1, т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите, без търг или конкурс на имоти, собственост на Община Кърджали, на „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, бул. „Г.М.Димитров” № 1.
 8. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на А. К.с признато право на обезщетяване със земя в землище гр. Кърджали;
 9. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Х. А. с признато право на собственост в землище с. Болярци, община Кърджали.
 10. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване/ на УПИ III-5569, УПИ IV-5569 и УПИ V-5569, кв.121 по ПУП на кв. Възрожденци - Тераса, гр. Кърджали за (ПИ 40909.112.235, ПИ 40909.112.236 и ПИ 40909.112.237 по КККР на гр. Кърджали) на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на УПИ I-79, кв. 222 с идентификатор 40909.115.78 по плана на ж.к. "Възрожденци“, гр. Кърджали, одобрен с Протокол №10, Решение №32 от 27.07.2022 г. от „Експертен съвет по устройство на територията” при Община Кърджали.
 12. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване/ на УПИ XII-5698 в кв. 130 по плана на ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали за (ПИ с идентификатор 40909.116.86 по КККР на гр. Кърджали) на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 13. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване/ на УПИ XIII-5697 в кв. 130 по плана на ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали за (ПИ с идентификатор 40909.116.88 по КККР на гр. Кърджали) на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 14. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване/ за кв.259, кв.256 и кв.90 по плана на гр. Кърджали, отваряне на нови улици между кв.259, кв.256 и кв.255 и изменение на улична регулация от о.т. р19 до о.т.23а по плана на гр. Кърджали - „Парк Арпезос - север“ , промяна на статута на част от поземлен имот с идентификатор 40909.106.550 от публична общинска собственост в частна общинска собственост и възлагане на Кмета на Община Кърджали да сключи договор за уреждане на придаваемите части по регулационните сметки във връзка с разработката за ПУП-ПРЗ.
 15. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на УПИ V и УПИ IV в кв. 214 по плана на кв. Възрожденци, гр. Кърджали за (ПИ с идентификатор 40909.116.158 и 40909.116.160 по КККР на гр. Кърджали) на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 16. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване/ на УПИ ХХII, УПИХХIII,  УПИХХIV, УПИ XXV и УПИ ХХVII в кв. 268 по плана на кв. Възрожденци, гр. Кърджали за (ПИ с идентификатор 40909.114.498, 40909.114.493, 40909.114.494, 40909.114.495 и 40909.114.496 по КККР на гр. Кърджали) на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 17. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ”Външно кабелно електро захранване на ”ФЕЦ-2 Меаца”  в  поземлен имот с идентификатор 58997.21.218.1 по КККР на с.Пъдарци, общ.Кърджали”.
 18. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                              К Ъ Р Д Ж А Л И………………………

                                                                                                        /инж. ЮСЕИН АХМЕД/


 Прочитания: 494 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign