Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заключителна пресконференция

 01 Декември 2023

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

и

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

На 29 ноември 2023 год., в сградата на Бизнес-инкубатора, в гр. Кърджали, се проведе заключителна пресконференция, организирана от Oбщина Кърджали - в качеството й на Бенефициент на интегриран проект „Шанс - Интегриран подход за социално приобщаване“, съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.056-0024 от 01.02.2022 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 - съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за конкретни бенефициенти BG05M9OP001-2.056„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“.

            Поканени за участие на пресконференцията бяха партньорите на интегрираният проект:  Основно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Кърджали и „Фондация „Младежки център кръг – Арт движение Кръг“, асоциираните партньори по проекта: Агенцията по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ - Кърджали; Агенцията за социално подпомагане, Регионална дирекция за социално подпомагане - Кърджали; Регионално управление на образованието – Кърджали, медии и граждани.

Пресконференцията бе открита от Ръководителя на интегрираният проект – г-жа Бехрин Местан, която приветства присъстващите от името на ръководството на Община Кърджали и партньорите по проекта, след което продължи, с представяне на постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по интегрираният проект по двете оперативни програми:

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., която се явява и водеща програма:

Дейност 1 „Провеждане на мотивационно обучение“ - 148 безработни лица, представители на уязвимите групи, са били включени в организираните шест мотивационни обучения и са получили сертификат за успешно преминал курс на мотивационно обучение. Обученията включвали теми, насочени към ползата и предимствата да работиш. Целта на дейността е била да стимулира тези хора към активно поведение на пазара на труда.

Дейност 2 „Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация“  бе представена от инж. Нина Сандева – Управител на фирма „Европартнер“ ЕООД, провела професионалните обучения: 49 лица, участници в проекта, са били включени в обучения за придобиване на професионална квалификация по три специалности и са получили Удостоверение за професионално обучение, като: 12 лица по специалност "Озеленяване и цветарство", професия „Работник в озеленяването“; 24 лица по специалност "Основни и довършителни работи“, професия „Помощник в строителството“ и 13 лица по специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки“, професия „Готвач“.

По Дейност 3 „Осигуряване на заетост“- 134 от лицата от уязвимите групи, преминали успешно мотивационните обучения, са се включили в трудова заетост по проекта за период до 12 месеца. Община Кърджали като работодател по проекта е наела: 43 работника на длъжност "Общ работник, поддържане на сгради", 35 работника на длъжност "Работник озеленяване", 28 работника на длъжност "Помощник - готвач" и 28 работника на длъжност "Общ работник".

Дейност 4 „Повишаване на информираността, относно социалните и здравните им права и повишаване на здравната култура“ - 140 лица, представители на уязвимите общности на територията на община Кърджали, са повишили здравната си култура, както и информираността си относно социалните и здравните си права.

Дейност 5 „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи“ бе представена  от г-жа Галина Димова - представител на  Партньора по ОП РЧР 2014-2020 - Фондация „Младежки център Кръг – Арт движение Кръг“. Във връзка с изпълнението и, е проведено: анкетно проучване сред 200 респонденти - работодатели, граждани и представители на маргинализирани и уязвими групи на територията на община Кърджали; изготвен доклад, представящ резултатите от проучването; проведена кръгла маса "Обществото и различните"; излъчени 3 радиопредавания и публикувани 5 материала в местната и регионална преса.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020:

Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин“. Във връзка с изпълнението на дейността, е констатирано: по-добро владеене на българският език от участниците в проекта, като е повишена мотивацията за учене и успеваемостта по другите учебни предмети на учениците, които са изпитвали затруднения в устната и писмена комуникация на български език. В сформираните 14 групи за допълнителни занимания по български език, участие са взели 79 деца и ученици от уязвимите групи, за които българският език не е бил майчин и са повишили нивото на владеене на българският си език.

Дейност 2 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование“. Във връзка с изпълнението на дейността - е повишена мотивацията за учене по съответните учебни предмети, поради редовно посещение на занятията по проекта и е понижен риска от отпадане от училище. В сформираните 10 групи за допълнителни занимания по общообразователни предмети и интереси, участие са взели 54 деца и ученици от етническите малцинствени групи.

Дейност 3 „Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства“. Във връзка с реализацията на дейността: 50 деца и ученици на Партньора – ОУ „Св. Климент Охридски“ и 20 родители от етническите малцинства са получили психологическа подкрепа.

Дейност 4 „Подобряване на образователната среда в ОУ "Св. Климент Охридски" в гр. Кърджали“. Във връзка с изпълнението на дейността - е подобрена образователна среда в ОУ „Св.Климент Охридски”, като е създаден  образователен център “Нов шанс“, оборудван със съвременна техника и модерно обзавеждане.

Дейност 5 „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“. Във връзка с изпълнение на дейността, са проведени: 2 кръгли маси с участието общо 120 лица -  родители, преподаватели и представители на асоциираните партньори по проекта; 2 обучения с участието на общо 60 родители на деца от ОУ „Св. Климент Охридски“ с различен социален статус, представители на различни етнически групи; 2 тренинга  с по три сеанса с участието на 60  родители на деца от ОУ „Св. Климент Охридски“, представители на различни етнически групи.

            В заключение ръководителят на интегрираният проект – г-жа Бехрин Местан, посочи ,че с изпълнението на дейностите по интегрираният проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“, се е допринесло за: увеличаване броя на лицата от уязвимите етнически общности, които са били  включени в трудова заетост, образование, обучение, в социални и здравни услуги; за положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на лицата  от най-уязвимите групи, което се е постигнало с активното партньорство с неправителствения сектор.

 

Този.документ е създаден в рамките на проект „Шанс – интегриран подход за социално приобщаване", ДПБФП с рег.№ BG05M9OP001-2.056-0024, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 и Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020

Още снимки
 Прочитания: 426 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign