Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 3

 05 Декември 2023

П О К А Н А

№ 3

 

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

С В И К В А М

 

 

На 12.12.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                                                    

Проект

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 

  1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, за мандат 2023 – 2027 г.
  2. Определяне на броя, числеността, поименния състав и ръководство на Постоянните комисии към Общински съвет – Кърджали, за мандат 2023 – 2027 г.
  3. Даване на съгласие за партньорство с Агенция за социално подпомагане по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане, във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ - Компонент 1, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006 по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027.
  4. Одобряване на Споразумения за партньорство по предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
  5. Удължаване срока на възстановяване на безлихвен заем от Централния бюджет на Република България, поради възникнал временен касов разрив по бюджета на община Кърджали, на основание чл.103, ал.1 и ал.4 от Закона за публичните финанси.
  6. Предложение за структура на общинска администрация и кметствата в община  Кърджали.
  7. Предложение за определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в община Кърджали.

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                               КЪРДЖАЛИ………………………………….

                                                                               /инж. МУХАРРЕМ МУХАРРЕМ/

           

 


 Прочитания: 422 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign