Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 11 Март 2024

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Успешно са реализирани дейности по проект „Перперикон – храм на боговете и дом на цивилизациите"

 

През месец декември 2023 г. успешно приключиха изпълнението на консервационно-реставрационните работи и на строително–монтажните работи, свързани със социализацията на част от Археологически комплекс „Перперикон” по проект „Перперикон – храм на боговете и дом на цивилизациите", Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-6.002-0003-С03,  финансиран по  Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Договор за финансиране на допустим проект № 20F-000112 от 05.02.2020 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Видовете работи в инвестиционния проект за обекта «Експониране и социализация, консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на археологически комплекс „Перперикон“, на Община Кърджали» бяха разделени на три групи с оглед спецификата при стартиране и приемане на всяка от тях.

В периода 17.07.2023 г. до 14.12.2023 г. е реализирано изпълнението на всички предвидени в инвестиционния проект консервационно-реставрационни дейности по археологически структури, включени в група от работи „Изпълнение на консервационно-реставрационни дейности по археологически структури“, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и чието изпълнение се приема по реда на чл. 83а от Закона за културното наследство.

Консервационно-реставрационните дейности са изцяло завършени, изпълнени в срок и са приети от приемателна комисия, назначена през месец февруари 2024 г. със заповед на заместник министъра на културата.

В периода 03.10.2023 г. до 19.12.2023 г. след издаване на Разрешение за поставяне е реализирано изпълнението на втората група от работи „Изпълнение на архитектурни елементи за осигуряване отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности – леки конструкции, предпазващи от неблагоприятни атмосферни условия и подпомагащи КРР и експонирането, в тази група влизат местата за отдих - пейки с перголи, детско съоръжение, 3 броя пешеходни пасарелки, защитни покрития, информационни табели и кошчета.

Всичките предвидени в инвестиционния проект поставяеми архитектурни елементи и съоръжения за опазването на културните ценности са завършени и приети.

През месец март 2024 г. се очаква стартирането на третата група от работи „Изграждане на осветление, видеонаблюдение и маршрути за посетители (алейна мрежа) на обекта“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Този документ е създаден в рамките на проект „Перперикон – храм на боговете и дом на цивилизациите", АДБФП № BG16RFOP001-6.002-0003-С03,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Договор за финансиране на допустим проект № 20F-000112 от 05.02.2020 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.“


 Прочитания: 95 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign