Панорамен изглед на Кърджали


Начало Архив на новините

Архив за месец: Август - 2022 г.

Какво е да си един от всичките 49 в страната

 12 Август 2022
В чест наМеждународния ден на младежтав Арт галерия Кръг е представено новото лице от поредицата „Млади таланти от Кърджали и областта“ – 18-годишната Анна Чорбаджийска, вече студентка в Юридическия факултет на Софийския университет, с нейни авторски разработки и отговори на важни за развитие на образованието въпроси.

Обявление за удължаване срока за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Oкръжен съд – Кърджали за мандат 2022 – 2026 г.

 17 Август 2022
Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Окръжен съд – Кърджали и в изпълнение на Решение № 147, взето с Протокол № 6 от 17.06.2022 г. на Общински съвет - Кърджали, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали за мандат 2022 – 2026 година.

Обява за провеждане на конкурс за избор на управител на „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Кърджали

 19 Август 2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ открива процедура за провеждане на конкурс за избор на Управител на „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Кърджали, който да се проведе на три етапа: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на търговското дружество за тригодишен период, събеседване с кандидатите.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

 19 Август 2022
Община Кърджали обявява прием на потребители, в изпълнение напроект „„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали», Договор BG05M9OP001-2.061-0010-С01 по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания» - компонент 2.

ПОКАНА

 22 Август 2022
УВАЖЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На основание чл.91 от Изборен кодекс, Указ №213/01.08.2022 г. /ДВ, бр.61/02.08.2022г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.. Решение № 1281-НС/16.08.2022г. на ЦИК и Решение № 16-НС/18.08.2022г. на РИК гр. Кърджали, Ви каня на 25.08.2022 г./ четвъртък/ от 11.00 ч. в зала 407 на общинска администрация – Кърджали на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии в община Кърджали.

СЪОБЩЕНИЕ

 22 Август 2022
Информираме Ви, че на проведеното на 18.08.2022 г. заседание на Комисията по картотекиране и настаняване на граждани в общинските социални жилища, назначена със Заповед № 55 от 20.01.2022 г. на Кмета на Община Кърджали, съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл.15 от Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища...

ПОКАНА

 23 Август 2022
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, СВИКВАМ На 31.08.2022 год. /сряда/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния ДНЕВЕН РЕД

Обява за провеждане на конкурс за избор на членове на Съвет на директорите на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД гр. Кърджали

 26 Август 2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ открива процедура за провеждане на конкурс за избор на членове на Съвет на директорите на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД гр. Кърджали, който да се проведе на три етапа: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на търговското дружество за тригодишен период, събеседване с кандидатите.2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign