Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  20 Май 2024
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс,обявява на следните заинтересувани лица: Вероника Ангелова Шилева...
Прочетете повече

  16 Май 2024
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ХАЛИТ ХАЛИЛЮМЕР ХАСАН, ФЕЙМЕ НЕДЖАЙТИН ШЕФКЕТ, АШКЪН МЕТИН ХАКИФ, СЕЛВЕР ЕРФАМИ ХАСАН, АЛБЕНА АНТОНОВА ИЛИЕВА, БЕЙДЖАН ЮМЕР ХАЛИЛ, АНЪЛ СЬОНМЕЗ, АНТОН МАРТИВНОВ ДИМИТРОВ, БЕНЧО ЛЕВЕНОВ САБИНОВ, АБДУЛЛАХ ГЮЛ, АХМЕД ЮСЕИН ХАСАН, АБДУЛЛАХ ШЕНТЮРК, АЙШЕ ШЕФКЕТ АЛИ, ДИМО РАЙЧЕВ ПЕТКОВ, АТАНАСКА МИТКОВА ЙОРДАНОВА, САЛИФ ХАКИМЕ ЕМИН, ФАТИХ АЛТАН САРФАКЛАР,
Прочетете повече

  14 Май 2024
Община Кърджали на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план - парцеларен план и План схема за обект: ”Външно кабелно ел.захранване...
Прочетете повече

  10 Май 2024
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултатите от проведен конкурс за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността - НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ...
Прочетете повече

  09 Май 2024
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността немедицински специалист-домашен помощник по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“, финансиран....
Прочетете повече

  07 Май 2024
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  07 Май 2024
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице: Гочо Колев Гинев...
Прочетете повече

  29 Април 2024
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултатите от проведен конкурс за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“...
Прочетете повече

  29 Април 2024
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И На основание на чл. 104, ал.2 от Закона за физическото ...
Прочетете повече

  26 Април 2024
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността РЕХАБИЛИТАТОР ....
Прочетете повече

  25 Април 2024
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ПАВЕЛ ВЪЛЧЕВ ПАВЛОВ, ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КАРИПОВ, АЛИНА ФИЛИПОВА ЧАВУШОГЛУ, МОРА - ЕМИ ЕООД, ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, САБРИ АНТОНОВ МИНЧЕВ, МЮРСЕЛ АДЕМ ХАЛИБРЯМ, СЛАВ СЕВЕРИНОВ ЕЛИНОВ, ЙОЗКАН НУРИ, ИБРАХИМ ДЖОШКУ ГЬОЧ ЕООД, НУРТИН НУРИ ХАСАН, ВЕРЛИНДЕН ЮРИ МАРИО, СИНАН ХАМДИ ИСМАИЛ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГОДУМОВ, ШЕФИЕ ИБЯМОВА СТИЛЯНОВА, ЕМИЛИЯ МИТКОВА РЪЖДАНОВА,
Прочетете повече

  16 Април 2024
НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Прочетете повече

  08 Април 2024
Заповед относно временно отменяне режима за почасово платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на почасово платено паркиране - Синя зона, гр. Кърджали за периода от 08.30 часа на 10.04.2024 г. до 13.30 часа на 13.04.2024 г.
Прочетете повече

  02 Април 2024
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на...
Прочетете повече

  29 Март 2024
Окончателен списък на картотекираните в група и подгрупа
Прочетете повече

  26 Март 2024
Община Кърджали уведомява собствениците на метални/бетонови гаражни клетки разположени върху публична или частна общинска територия, че стартира процедура по премахване им. Каним всички собственици в 30 (тридесет) дневен срок от датата на поканата да предприемат действия за доброволно премахване на металната или бетонова гаражна клетка или да представят в информационния
Прочетете повече

  22 Март 2024
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното....
Прочетете повече

  22 Март 2024
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 74, Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 16.02.2024г е одобрен Подробен...
Прочетете повече

  21 Март 2024
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: САБРИ НЕДЖАТИН МЕХМЕД, ДЕНИЗ НАЗИМ ДУРМУШАЛИ, АЛИ САЛИМ ФЕРАД, АЙШЕ АХМЕД ФЕРАД, КАДРИШЕН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ, АЛЕКСИ МИЛКОВ ТРИФОНОВ, СЕРКАН СТЕФАНОВ СТАНЕВ, РАФЕТ КИРЧЕВ ЮРУКОВ, РАЙЧО ТАШЕВ АНГЕЛОВ, ВАЛЕНТИН МАРИНОВ МАРИНОВ, ИЛКА МАРИНОВА СТАНКОВА, НЕВИН АНГЕЛОВА ХРИСТОВА, МЕХРИБАН ЮСЕИН НАЗИФ, СЪБИ МИНЧЕВ ДИМИТРОВ, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ, АЙДЖАН
Прочетете повече

  20 Март 2024
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано ...
Прочетете повече

  18 Март 2024
Община Кърджали във връзка с реализиране на Договор BG05SFPR002-2.003-0129-C01, проект „Бъдеще за децата на община Кърджали” обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжността: „Координатор“
Прочетете повече

  15 Март 2024
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс...
Прочетете повече

  07 Март 2024
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ХЮСНИЕ МЕХМЕДАЛИ МУСТАФА, САБРИ ИСМАИЛ МУСТАФА, ХАМДИ ЧЕТИН ЕООД, РАНГЕЛ НЕДЯЛКОВ ЕООД, ЮСУФ ЖАСМИН МОМАММЕД ЕООД, КАСЪМ БУЛУТ ЕООД, МЕРТ ГЬОК ЕООД, СЕНЕМ АКАРСУ БГ ООД, НЕДЯЛКА МАРТИНОВА ХАРИЗАНОВА, СИЛВИЯ ЗЛАТКОВА МИНЧЕВА, КАНАРЙА ЕРОЛ ТЮЛМЕН, КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ, ХРИСТО ПЕТРОВ МАРИНОВ, АКИФ ТЮРКЯН МЮМЮН, БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 2011 ООД, ДЖЕМАЛ ЧОБАН, ШЕНЕР
Прочетете повече

  05 Март 2024
ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНКУРС: Община Кърджали обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжностите: - „Социален работник”, „Медицински специалист” и „Медиатор” за извършване на дейности по Специфична цел 2 от проекта; - „Координатор“, „Социален работник“, Медицински специалист“; „Акушерка“; „Психолог“, „Педагог“, „Рехабилитатор“, „Юрист“
Прочетете повече

  26 Февруари 2024
Община Кърджали обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжностите: - „Социален работник”, „Медицински специалист” и „Медиатор” за извършване на дейности по Специфична цел 2 от проекта; - „Координатор“, „Социален работник“, Медицински специалист“; „Акушерка“; „Психолог“, „Педагог“, „Рехабилитатор“, „Юрист“ за извършване на дейности по
Прочетете повече

  26 Февруари 2024
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице...
Прочетете повече

  26 Февруари 2024
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице...
Прочетете повече

  22 Февруари 2024
Поради допусната техническа грешка, комисията изменя Окончателен протокол от 21.02.2024 г. за резултатите от проведен конкурс за персонал за предоставяне на ...
Прочетете повече

  21 Февруари 2024
Уведомление до Йордан Ангелов от с. Болярци
Прочетете повече

  21 Февруари 2024
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултатите от проведен конкурс за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността
Прочетете повече

  20 Февруари 2024
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултатите от проведен конкурс за длъжността координатор за управление на услугата, по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“...
Прочетете повече

  20 Февруари 2024
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността – немедицински специалисти – домашни помощници по проект
Прочетете повече

  20 Февруари 2024
ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ В ГРУПА И ПОДГРУПА - 41 семейства за 2024 година...
Прочетете повече

  20 Февруари 2024
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ, ЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ СПИСЪК...
Прочетете повече

  19 Февруари 2024
ОБЯВА: В изпълнение на дейностите по третиране и оползотворяване на излезлите от употреба автомобили съгласно Закона за управление на отпадъците и НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства на МРРБ, Община Кърджали търси организация по оползотворяване и рециклиране на излезлите от употреба МПС за ефективното управление на разпространените отпадъци и за
Прочетете повече

  19 Февруари 2024
На основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в изпълнение на Решение №30/26.01.2024 г. на Общински съвет – Кърджали...
Прочетете повече

  19 Февруари 2024
С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността координатор за управление на услугата, по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“,
Прочетете повече

  14 Февруари 2024
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Халил Ферадов Мустафов...
Прочетете повече

  07 Февруари 2024
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултатите от проведен конкурс за длъжността служител /диспечер/, по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“, финансиран по административен договор ....
Прочетете повече

  06 Февруари 2024
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: АСАР 2022 ЕООД, ХРИСТО СТЕФАНОВ ИВАНОВ, ВЕЛКАР 74 ЕООД, ДАНИЕЛА ГАЛЕВА БОРИСОВА, НОРА КАМЕНОВА БЕКОВА, СВЕТОСЛАВ АНТОНОВ ПЕЕВ, МЕРСИ ГРУП ЕООД, ХЮЛИЯ БЕХЧЕТ ЙОРДАНОВА, ХРИСТО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ, ТЕОДОР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ, КРАСИМИР МИЛЕНОВ АНЧЕВ, БАНАИ ООД, С-КАРС-34 ЕООД, ПЕТЯ ЯНКОВА ПАШОВА, АНЖЕЛА ИЛИЕВА ВАНЧЕВА, СВЕТОСЛАВ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ, АЧЕЛИЯ АЛПЕР АЛИ,
Прочетете повече

  06 Февруари 2024
С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността служител /диспечер/ по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“, финансиран по административен договор № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
Прочетете повече

  02 Февруари 2024
УВЕДОМЛЕНИЕ: УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 1. Започна процедура по изпълнение на чл. 16, т.6.- Местодомуването на автобуси над 10 пътнико места, товарни автомобили над 3.5 тона, трактори, ремаркета и др. самоходни машини в границите на града, освен в собствени или наети гаражни площи. За целта служители на община Кърджали поставят покани за преместване на всички МПС, които са упоменати
Прочетете повече

  02 Февруари 2024
ОБЯВЛЕНИЕ
Прочетете повече

  30 Януари 2024
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СИМО НОЧЕВ НОЧЕВ, СТАНА ГЕОРГИЕВА ДЕЯНОВА, НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ОГНЯНОВ, ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС ИЗЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ БЪЛГАРИЯ ООД, ГАЛИНА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА, МЕСУТ МЮМЮН ЕМИН, ТФ – ЕООД, СТАНА ИВАНОВА КРЪПОВА, ЗДРАВКА АСЕНОВА ГЕРАСИМОВА, РОСЕН ХРИСТОВ ГЕРАСИМОВ, КОСТА ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ, ХОРИЕ ХАЛИЛ АДЕМ, АНАНИ МИРОНОВ АЛЕКСИЕВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ РИГОВ, ТУБА БАШКАН,
Прочетете повече

  29 Януари 2024
СЪОБЩЕНИЕ ОТ НАП: Срокът за подаване на годишни данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица за финансова 2023 г. е от 10.01.2024 г. до 30.04.2024 г. вкл.;
Прочетете повече

  26 Януари 2024
Крайният срок за кандидатстване за вторият етап от Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е удължен до 29 февруари 2024 г.
Прочетете повече

  24 Януари 2024
Община Кърджали обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжностите: - „Социален работник”, „Медицински специалист” и „Медиатор” за извършване на дейности по Специфична цел 2 от проекта; - „Координатор“, „Социален работник“, Медицински специалист“; „Акушерка“; „Психолог“, „Педагог“, „Рехабилитатор“, „Юрист“ за извършване на дейности по
Прочетете повече

  19 Януари 2024
О Б Я В А за прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на услугата и потребители за ползване на услугата по проект ...
Прочетете повече

  19 Януари 2024
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица...
Прочетете повече

  17 Януари 2024
ОБЯВА Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 «Грижа в дома», проект...
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign