Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви

Обяви


  12 Февруари 2020
Обявление на Разрешение 533 от 04.02.2020г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства в площ "Кибела", разположена в землището на село Бащино, община Кърджали, област Кърджали, с титуляр на разрешението "Зео Рисорс" ООД
Прочетете повече

  27 Януари 2020
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на на Община Кърджали за реализиране на обект:Изграждане на водовземно съоръжение ТК-2 „Община Кърджали“ в поземлен имот 40909.109.328 по КК на гр. Кърджали, община Кърджали, обл. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет.
Прочетете повече

  20 Януари 2020
На основание чл. 122 „а”, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Регионален център за управление на отпадъците- Кърджали за ТБО, транспортирани от общините Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене”, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4. от Приложение № 4
Прочетете повече

  02 Януари 2020
Разрешение № 522/13.12.2019 г. на министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Възел", на територията на община Черноочене и община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  23 Декември 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Шенел-Шабан Шабан за реализиране на обект: “Разширение на цех за месопреработка към кланица“ в поземлен имот с идентификатор 58342.10.339 по КККР на с. Прилепци, общ. Кърджали, обл. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  03 Декември 2019
На основание чл.150, ал.3, във връзка с чл. 148, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 248 от 02.12.2019г. ., приложение към което е решение по ОВОС на “ПИМИЕНТА БУТИК” ЕООД за обект: ”ПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ЧУШКИ В ПИ с идентификатор 30524.15.53 по КК на с. ЗВИНИЦА, общ. КЪРДЖАЛИ – част от комплексен проект за инвестиционна
Прочетете повече

  25 Ноември 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „Перперикона" ООД за реализиране на обект: “Млекопреработвателно предприятие в поземлен имот с идентификатор 40909.15.55 по КК на гр.Кърджали, общ.Кърджали"
Прочетете повече

  15 Ноември 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „Разширяване общата площ за ползване на садкова база с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 кв.м. на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 на 96 бр., с възложител „ЕСЕТРА“ ЕООД, гр.Пловдив“. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  22 Октомври 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „ОСМ ОМЕГА“ ЕООД, гр. Кърджали за реализиране на обект: "Изземване на наносни отложения от опашката на яз. "Студен кладенец" при вливането на река Върбица" в землището на с. Глухар, община Кърджали
Прочетете повече

  11 Октомври 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „ПИМИЕНТА БУТИК” ЕООД, с.Звиница, община Кърджали за реализиране на обект:„Преработвателно предприятие за чушки” в ПИ -65, с.Звиница, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  11 Октомври 2019
Община Кърджали изпълнява проект „Ефикасност на водните ресурси и умереното им използване във водопроводните системи за питейна вода“ /WATTER RESCUE/, който е финансиран по „Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020“ Бенефициенти по проекта са: • Партньор 1: Общинска водоснабдителна и канализационна компания на Комотини; • Партньор 2: Общинска
Прочетете повече

  30 Август 2019
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за служебно изменение на разрешително № 31510614/12.09.2018г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект – „Крайпътен комплекс-бензиностанция и търговски обект”, в землището на с.Лозенградци, община Кирково, област Кърджали
Прочетете повече

  30 Август 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „ХИДРОБЕТОН” ООД, с.Казичене за реализиране на обект: „Добив и първична преработка на подземни богатства – индустриални минерали /клиноптилолитови зеолити/ от находище „Габко” в землището на с.Скалище, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите
Прочетете повече

  09 Август 2019
Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г.) за екологичната оценка на “Общ устройствен план на община Кърджали”
Прочетете повече

  02 Август 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД за "Обезвреждане на медицински отпадъци" в поземлен имот, с идентификатор 40909.109.280, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая
Прочетете повече

  15 Юли 2019
Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведено обществено обсъждане на ОВОС на инвестиционно предложение за „Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов „Пържилен цех“, нова система за производство на сярна киселина и нов „Електролизен цех“ с нов подобект „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“ гр.
Прочетете повече

  30 Май 2019
На 08.07.2019г., от 12:00 часа в в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за обект:„Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов „Пържилен цех“, нова система за производство на сярна киселина и нов „Електролизен цех“ с нов подобект „Велц инсталация за преработка на
Прочетете повече

  28 Май 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "АШКЪН 2019" ЕООД за реализиране на обект:„Изграждане на автоморга – площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, добиване на авточасти – втора употреба в поземлен имот № 40909.21.385 по КК на град Кърджали и парцел XVII-12, кв.5,
Прочетете повече

  17 Май 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "ОСМ ОМЕГА" ЕООД за реализиране на обект: „Изземване на наносни отложения /инертни материали/ от речното корито на река Върбица” в имот с идентификатор 15216.17.15 по КК на с.Глухар, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата
Прочетете повече

  13 Май 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "Ситигаз България" ЕАД за реализиране на обект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Кърджали – землище с.Сипей, общ.Кърджали” и „Газоразпределителна мрежа на с.Сипей, общ.Кърджали”. Документацията е на разположение на
Прочетете повече

  21 Март 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ПРОПЪРТИ" ООД за реализиране на обект: "Изграждане на 16 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 40909.27.315, местност "Орта сая" с площ 10650 кв.м." по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали". Документацията е на разположение на
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведено обществено обсъждане на ОВОС на инвестиционно предложение за "Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци" по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на "ОЦК" АД, гр. Кърджали" с възложител ХАРМОНИ 2012 ЕООД - гр. София.
Прочетете повече

  26 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„ПУП – ПРЗ- Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на УПИ-VI-8, кв. 91 по ПУП на град Кърджали, община Кърджали”.
Прочетете повече

  30 Януари 2019
Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 40909.109.331, по КККР на гр.Кърджали, с цел на заявеното водовземане - водоснабдяване за други цели
Прочетете повече

  16 Януари 2019
На 22.02.2019г., от 14:00 часа в в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за обект: “Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци” по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на «ОЦК» АД, гр. Кърджали. Открит е обществен достъп до
Прочетете повече

  16 Януари 2019
На 22.02.2019г., от 14:00 часа в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за обект: “Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци” по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на «ОЦК» АД, гр. Кърджали. Открит е обществен достъп до документацията
Прочетете повече

  10 Януари 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на резервоар за питейна вода в имот с идентификатор 41085.502.271 по кадастрална карта на землище Кьосево, община Кърджали".
Прочетете повече

  17 Декември 2018
На основание чл.150, ал.3, във връзка с чл. 148, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №261 от 17.12.2018г., приложение към което е решение по ОВОС на “МЗ ИНВЕСТ” ООД гр. София за обект: :”Преустройство на съществуваща сграда, надстройка и пристройка към нея за хотелски комплекс в УПИ ХV - 78, в кв. 1, с.Главатарци, Община Кърджали -
Прочетете повече

  29 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Антон Димитров и Шевки Шевкет за реализиране на обект: "Изработване и одобряване на ПУП-ПЗ за имот № 53638.10.162 по КККР на гр. Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел разделянето му на шест обособени имота и промяна предназначението на земята с предвиждане за малкоетажно жилищно застрояване."
Прочетете повече

  06 Август 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Увеличаване на денонощния капацитет на Регионален център за управление на отпадъците", в землищата на с. Вишеград и с. Островица. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  12 Юли 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Гюлсер Сали Есен за реализиране на обект:„Жилищно строителство в ПИ №010102, в землището на с.Прилепци, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  04 Юли 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Неджмин Камбер за реализиране на обект: „Изграждане на селскостопански път с трайна настилка и инженерна инфраструктура в имот с идентификатор 15216.10.45 по КК на с.Глухар, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  03 Юли 2018
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Дере, представляващо поземлен имот с идентификатор 40909.122.39 с начин на трайно ползване - "за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение", общинска публична собственост, поречие на река Арда, което е част от водно тяло с код BG3AR350L010 - "Язовир Студен кладенец", с цел заустване
Прочетете повече

  29 Юни 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: “Изграждане на инсталация за механично и биологично третиране на отпадъците“ на територията на Регионален център за управление на отпадъците.
Прочетете повече

  27 Юни 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Петя Александрова Назърова-Черешева, Даниела Александрова Назърова-Кузманова, Радка Михайлова Карагьозова, Димо Иванов Карагьозов, Митко Илиев Митрев, Росица Тодорова Колева, Мария Димова Радичева и Георги Тодоров Димов, наследници на Димо Тодоров Карагьозов за реализиране на
Прочетете повече

  26 Юни 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Увеличаване на денонощния капацитет на Регионален център за управление на отпадъците", в землищата на с. Вишеград и с. Островица. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  25 Юни 2018
На основание чл.154 ал.2 т.5 и 6 от Закона за устройство на територията , Ви съобщаваме, че има издадена заповед №19/11.06.2018г., , приложение към което е решение по ОВОС на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ” АД за промяна на инвестиционното намерение – въвеждане на етапност в издаденото от Главния архитект на Община Кърджали, Разрешение за строеж № 88 от 02.06.2017 г. за обект:
Прочетете повече

  22 Юни 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  11 Юни 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ФЕНИКС-Т" ЕООД за реализиране на обект: "Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  28 Май 2018
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №119 от 28.05.2018 г., приложение към което е решение по ОВОС на Мехмед Ибрам Али за обект: :”Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 010232 в землището на с.Прилепци, общ. Кърджали “.
Прочетете повече

  21 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: „Изменение на ОУП на гр. КЪРДЖАЛИ за кв. 245 УПИ I502 и УПИ II501 ,кв. 246 УПИ I499 и кв. 91 УПИ II2 - ЦГЧ“ .
Прочетете повече

  17 Май 2018
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 111 от 17.05.2018 г., приложение към което е решение по ОВОС на “ПАНОРАМА ПАРК” АД, гр. Кърджали за обект: ”Жилищен комплекс с магазини и гаражи “ПАНОРАМА ПАРК” в УПИ І–101, кв.91 по плана на гр. Кърджали “. Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица
Прочетете повече

  10 Април 2018
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 65 от 5.04.2018 г. , приложение към което е решение по ОВОС на “К-КЪРЪДЖЪ”ЕООД ГР. КЪРДЖАЛИ за обект:“Фабрика за производство на метални матрици за части на автомобили в ПИ 022063 и №022064 с. Пепелище общ. Кърджали “. Проектната документация е на разположение на
Прочетете повече

  15 Март 2018
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Безименно дере, с цел: «Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект» - Реконструкция на мост при км 15+835на път III-507 „Кърджали – Мост – Манастир”, в землището на с.Мъдрец, община Кърджали, област Кърджали.
Прочетете повече

  12 Февруари 2018
Информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действия в случай на авария на промишлената площадка при "Горубсо-Кърджали" АД.
Прочетете повече

  14 Ноември 2017
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №226 от 13.11.2017г., приложение към което е решение по ОВОС на “ДРИЙМ ГАРДЪНС” АД за обект: “ Предприятие за преработка на плодове в ПИ № 014069, землище с. Бяла Поляна, Община Кърджали. Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на
Прочетете повече

  21 Септември 2017
Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г.)за екологичната оценка на “Общ устройствен план на община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Август 2017
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 172/18. 08. 2017 г. , приложение към което е решение по ОВОС на Евдокия Василева Георгиева и Емил Тодоров Кръстев за обект:”Еднофамилна жилищна сграда в имот с номер 018224 в землището на с. Гняздово общ. Кърджали”. Проектната документация е на разположение на
Прочетете повече

  03 Август 2017
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 160/03. 08. 2017 г. , приложение към което е решение по ОВОС на "Ситигаз България" АД за обект: "Газоснабдяване на община Кърджали". Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общината, ет. 2, стая № 205.
Прочетете повече

  19 Юли 2017
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 137/19. 07. 2017 г. , приложение към което е решение по ОВОС на община Кърджали за обект: "Посетителски и изложбен център "ПЕРПЕРИКОН".Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общината, ет. 2, стая № 205.
Прочетете повече2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign