Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси

Конкурси


  18 Юли 2023
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АРСО”
Прочетете повече

  30 Юни 2023
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В СЕКТОР „ПРАВЕН”
Прочетете повече

  30 Юни 2023
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „АРСО”
Прочетете повече

  30 Юни 2023
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК СЕКТОР „СОКЗ”
Прочетете повече

  30 Юни 2023
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „КР”
Прочетете повече

  22 Юни 2023
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши юрисконсулт в сектор „ПРАВЕН”, отдел „АПИО”, обявен със Заповед №614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали.
Прочетете повече

  22 Юни 2023
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник сектор „СОКЗ” в отдел „ФСО”, обявен със Заповед №614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали.
Прочетете повече

  22 Юни 2023
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник отдел „Кадастър и регулация” в дирекция „АСУТ”, обявен със Заповед №614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали.
Прочетете повече

  22 Юни 2023
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „АРСО”, дирекция „АСУТ”, обявен със Заповед №614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали.
Прочетете повече

  20 Юни 2023
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник отдел „АРСО” в дирекция „АСУТ”, обявен със Заповед №605/30.05.2023г. на кмета на община Кърджали
Прочетете повече

  05 Юни 2023
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители от 2019г. и във връзка със Заповед № 614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали О Б Я В Я В А КОНКУРСИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Старши юрисконсулт в отдел "Правен"
Прочетете повече

  05 Юни 2023
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители от 2019г. и във връзка със Заповед № 614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали О Б Я В Я В А КОНКУРСИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Старши експерт в отдел "АРСО"
Прочетете повече

  05 Юни 2023
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители от 2019г. и във връзка със Заповед № 614/ 05.06.2023г. на кмета на община Кърджали О Б Я В Я В А КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Началник сектор „Счетоводство, образование, култура и здравеопазване”
Прочетете повече

  05 Юни 2023
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители от 2019г. и във връзка със Заповед № 614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали О Б Я В Я В А КОНКУРСИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Началник отдел „Кадастър и регулация”
Прочетете повече

  31 Май 2023
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители от 2019г. и във връзка със Заповед № 605/30.05.2023г. на кмета на община Кърджали О Б Я В Я В АМ КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ: Началник отдел „АРСО”
Прочетете повече

  30 Декември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжността психолог по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор за предоставяне на
Прочетете повече

  18 Ноември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжносттите: месдицински специалист, личен ассистент и шофьор по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
Прочетете повече

  18 Ноември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите : медицински специалист и рехабилитатор по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  17 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: медицински специалист и рехабилитатор по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  17 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжносттите : медицински специалист, личен асистент и шофьор по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали»“, по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен
Прочетете повече

  04 Ноември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжността трудотерапевт по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор за предоставяне на
Прочетете повече

  04 Ноември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите : медицински специалист и психолог по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  03 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността : трудотерапевт по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали»“, по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор за предоставяне на
Прочетете повече

  03 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: медицински специалисти и психолог по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  03 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: медицински специалисти и псдихолог по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  12 Октомври 2022
На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 1142 от 26.08.2022 г. на Кмета на Община Кърджали ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Прочетете повече

  30 Август 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите: хигиенист и шофьор по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  29 Август 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите : трудотерапевт, арттерапевт, консултант – юридическа подкрепа и хигиенист по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  25 Август 2022
Списък на допуснати и не допуснати кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование
Прочетете повече

  05 Август 2022
Окончателен протокол за резултати от проведен конкурс за длъжностите:директор, социален работник, психолог, трудотерапевт и хигиенист по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
Прочетете повече

  22 Юли 2022
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ ОБЯВЯВА прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на подкрепящи социални
Прочетете повече

  22 Юли 2022
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“,Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания» - компонент 2, ОБЯВЯВА Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги и мобилни услуги на лица с увреждания, вкл. с тежки
Прочетете повече

  22 Юли 2022
ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНКУРС: На основание чл.90, чл.91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и във връзка с реализиране на Договор BG05M9OP001-2.019-0033-С01, проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”, по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства -
Прочетете повече

  19 Юли 2022
Община Кърджали обявява конкурс за заемане на длъжността: „Директор детска градина" -4 /четири/ работни места, както следва: 1. Детска градина „Райна Княгиня" гр. Кърджали, -1 /едно/ работно място; 2. Детска градина „ Максим Горки" гр. Кърджали, -1 /едно/ работно място; 3. Детска градина „Мир" гр. Кърджали-1 /едно/ работно място; 4. Детска градина „Чайка" гр. Кърджали-1 /едно/
Прочетете повече

  15 Юли 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за резултати от проведен конкурс за длъжностите: за длъжностите: управител, социален работник, рехабилитатор и хигиенист по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  15 Юли 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за резултати от проведен конкурс за длъжностите : директор, социален работник, медицински специалисти, рехабилитатор, хигиенист, личен асистент и домакин – касиер по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по
Прочетете повече

  12 Юли 2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: управител, социален работник, медицински специалисти, рехабилитатор, психолог, трудотерапевт, арттерапевт, логопед, консултант юридическа подкрепа, хигиенист и шофьор по проект "Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения"
Прочетете повече

  12 Юли 2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: директор, социален работник, медицински специалисти, рехабилитатор, психолог, трудотерапевт, логопед, хигиенист, личен асистент, шофьор и домакин-касиер по проект "Център за подкрепа на деца с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в община Кърджали"
Прочетете повече

  01 Юни 2022
Община Кърджали обявява прием на документи за подбор на персоналза предоставяне на подкрепящи социални услуги в общността, лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения да създадат или да възстановят умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността, според конкретните им възможности
Прочетете повече

  01 Юни 2022
Община Кърджали обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги и мобилни услуги на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства.
Прочетете повече

  11 Април 2022
Община Кърджали обявява удължаване на конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжностите „Логопед” и „Ерготерапевт” в социалните услуги: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа.
Прочетете повече

  07 Март 2022
На основание чл. 90, чл.91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и във връзка с реализиране на Договор BG05M9OP001-2.019-0033-С01, проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”, по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2...
Прочетете повече

  25 Февруари 2022
Община Кърджали обявява конкурс за възлагане предоставянето на специализираната социална услуга „Дом за стари хора”, с капацитет 30 места.
Прочетете повече

  29 Март 2019
Окончателни резултати от проведени конкурси за следните длъжности: старши експерт „ИО” и главен експерт „ИКС”
Прочетете повече

  25 Март 2019
Съобщение във връзка с проведени конкурси за длъжностите старши експерт в сектор „ИО” и главен експерт в отдел „ИКС”: Поименен списък на кандидатите издържали теста, дата и час за явяване на интервю.
Прочетете повече

  18 Март 2019
Съобщение във връзка с проведени конкурси за длъжностите старши експерт в сектор „ИО” и главен експерт в отдел „ИКС”
Прочетете повече

  18 Март 2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт отдел „ИКС”
Прочетете повече

  18 Март 2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт сектор „ИО”
Прочетете повече

  01 Март 2019
Община Кърджали обявява конкурс за следните длъжности: 1.Старши експерт в сектор „Информационно осигуряване”; 2. Главен експерт в отдел „Инвеститорски контрол и строителство”
Прочетете повече

  28 Януари 2019
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността: инспектор в дирекция „МП”
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign