Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  12 Август 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Мехмед Юсуф Сали, с.Широко поле, община Кърджали за реализиране на обект:"ПУП – ПЗ за Животновъдна ферма, мандра, кравеферма, сеновал в поземлен имот с идентификатор 83315.30.92 по КККР на с.Широко поле, община Кърджали, област Кърджали”
Прочетете повече

  24 Юли 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "МЕТЕОР" ООД за реализиране на обект:"Преустройство на съществуваща газостанция, част: пункт за зареждане на автомобили в газоснабдителна станция – данъчен склад за пълнене на бутилки с пропан бутан в неурегулиран поземлен имот с идентификатор 40909.101.112 по КК на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  17 Юли 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "МЕАЦА" ЕООД за реализиране на обект: "Промяна на инвестиционно намерение по чл.154, ал.5 /ЗУТ/: на част от ресторант и конферентна зала в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати и кафе бар в обект: „Промяна предназначение и реконструкция на административно-битова сграда с идентификатор 40909.117.152.1 в хотел /пристройка и надстройка/ и
Прочетете повече

  02 Юли 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "СТИЛ 96" ООД за реализиране на обект: "Пътна връзка за ПИ №40909.13.174 по КК на гр.Кърджали на ПЪТ I-5 „Кърджали-Маказа” км. 344+965 в ляво при транспортно обслужване на обект: „Бензиностанция и сграда за обществено обслужване”
Прочетете повече

  07 Юни 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "ИНТЕРИОР-И" ООД за реализиране на обект: "Промяна предназначението на Цех за ширпотреба в Цех за кантиране на детайли от ПДЧ в ПИ 40909.13.237 по КК на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  03 Юни 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Людмил Емилиев Асенов за реализиране на обект: "Изграждане на нискоетажна еднофамилна жилищна сграда с търговски партер в УПИ-Х-281, кв.5 по ЗРК план на Стара градска част на гр.Кърджали, с идентификатор 40909.107281”
Прочетете повече

  20 Май 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Денис Гюнер Али за реализиране на обект: “Изграждане на център за разкомплектоване на автомобили, в поземлен имот № 40909.13.118 по КК на град Кърджали, общ.Кърджали”
Прочетете повече

  20 Май 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Яню Димов Янев за реализиране на обект: "Изграждане на Автокъща, автосервиз с бояджийска работилница и офис в имот № 95, кадастрален район 103 по плана на новообразуваните имоти на местност, землище на с.Царевец, ЕКАТТЕ 78149, община Кърджали, с обща площ на имота 1356.73 кв.м.”
Прочетете повече

  10 Май 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Сибел Селяхидинова Мурат и Ерхан Исмет Мурат за реализиране на обект: "Промяна предназначението и преустройство на търговски обект – банков офис с идентификатор 40909.108.176.6.23 в очен център – очен кабинет и оптика, УПИ I-176, кв.177 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  08 Май 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "САВАРОНА" ЕООД за реализиране на обект: "Изграждане на складова база за съхранение на керамични плочки, теракота, фаянс, тухли, цимент, гипс и керемиди, в УПИ III, кв.145 по плана на гр.Кърджали, с обща площ 1181.20 кв.м.”
Прочетете повече

  07 Май 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Ашкън 2019" ЕООД за реализиране на обект:“Изграждане на автоморга в поземлен имот № 40909.21.385 по КК на град Кърджали, общ.Кърджали"
Прочетете повече

  22 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на паркинг в УПИ с идентификатор 40909.109.336 по плана на град Кърджали"
Прочетете повече

  19 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на паркинг в УПИ с идентификатор 40909.109.328 по плана на град Кърджали"
Прочетете повече

  19 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на 2 /два/ броя паркинги в УПИ с идентификатор 40909.109.331 по плана на град Кърджали"
Прочетете повече

  19 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Хашим Юсеин Семерджи и Айхан Мюмюн Шабан за реализиране на обект: "Подробен устройствен план – план за застрояване в имот с идентификатор №35403.11.116", в землището на с. Калинка, община Кърджали с цел застрояването му с жилищни сгради.
Прочетете повече

  12 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Дарс 2002" ЕООД за реализиране на обект: "Изграждане на шивашки цех в поземлен имот с идентификатор 40909.21.331, с площ 2008 кв.м. Складова зона Б и подобект: "БКТП 20/0.4 кV до 1Х800 кVА и външно кабелно ел.захранване и реновиране на съществуващите РТ"
Прочетете повече

  09 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на ЕТ "Шенел - Шабан Шабан" за реализиране на обект: "Строителство на столова и хладилни камери в поземлен имот с идентификатор № 58342.10.339 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на село Прилепци, община Кърджали, с площ 9890 кв.м."
Прочетете повече

  03 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Мюмюн Хабил Исмаил и Гюлджан Дурсунова Алиева за реализиране на обект: "Преустройство и промяна предназначението на търговски обект с идентификатор 490909.106.193.4.8 в Снек бар и магазин за промишлени стоки, в УПИ V, кв.251 по ЗРП на Стара градска част, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Март 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Зекие Исмаил Джелил за реализиране на обект: "Изграждане на цех за производство на алуминиева дограма в Складова зона, поземлен имот с идентификатор 40909.14.263, УПИ ХХ, кв.271 по плана на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  21 Март 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Пазар на производителите - Кърджали" ЕАД за реализиране на обект: "Изграждане на нова двуетажна сграда с магазини и офиси, в УПИ VII, кв.234, Стара градска част на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  18 Март 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Сабрие Ердинч Юсеин за реализиране на обект: "Изграждане на индивидуална жилищна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор № 40909.7.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Март 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Хашим Юсеин Семерджи и Айхан Мюмюн Шабан за реализиране на обект: "Изготвяне на ПУП-ПЗ, в имот с идентификатор №35403.11.116, в землището на с.Калинка, община Кърджали, с цел застрояването му с жилищна сграда”
Прочетете повече

  13 Март 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД за реализиране на обект: "Преустройство и текущ ремонт на работно и помощно помещение за стерилизиране на опасни болнични отпадъци клас „С”, част от административно-делова сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 40909.109.280, по КККР на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  01 Март 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "ЛУКОВ ДИЗАЙН 2" ЕООД за реализиране на обект:"Промяна предназначение на аптека /идентификационен № 40909.110.299.1.24/ в магазин за сладкарски изделия – Сладкарница, в сградата с търговски партер в УПИ IX-299, кв.185, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  28 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВА ДЕМЯНОВА за реализиране на обект:"Изготвяне на ПУП-ПЗ с цел на застрояване – една жилищна сграда, в имот №0622, в землището на с.Петлино, ЕКАТТЕ 56054, община Кърджали”
Прочетете повече

  28 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на ЦВЕТАНА ЕМИЛ ЯНЕВА И АЛЕКСАНДРИНА ЕМИЛ ЯНЕВА за реализиране на обект:"Промяна предназначението на обект, представляващ апартамент, с идентификатор №40909.106.63.1.3, със застроена площ 57,99 кв.м. в Ателие с търговска част”
Прочетете повече

  28 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на МАРИЕТА СЪБЕВА СТОЯНОВА за реализиране на обект:"Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно сроителство, в поземлен имот си идентификатор №72802.1.2, местност „Мезарлък Съртъ” по кадастралната карта на землището на село Тополчане, община Кърджали”
Прочетете повече

  28 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на ЗЛАТКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА И ТОНКА СТАМОВА ДУЕВСКА за реализиране на обект: "Промяна предназначението на земеделска земя с цел разделяне на имота /до шест индивидуални поземлени имота за жил.застрояване/, в поземлен имот – нива с идентификатор №40909.20.68”
Прочетете повече

  18 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Ситигаз България" ЕАД за реализиране на обект:"Изграждане на газоразпределителна мрежа в землището на гр.Кърджали и с.Сипей, община Кърджали"
Прочетете повече

  12 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Би Стил 1" ЕООД за реализиране на обект:"Изграждане на автомивка на самообслужване в УПИ XII-6264, кв.100 по ПУП-ПРЗ на „Възрожденци” – тераса, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  11 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюлшен Рейхан Мехмед за реализиране на обект:"Изграждането на еднофамилна жилищна сграда със сервиз за компютърна диагностика на автомобили в ПИ с идентификатор 66603.15.57 по КК на с.Сипей, община Кърджали”
Прочетете повече

  08 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Реконструкция на съществуващи паркинг и алеи, изграждане на нов подход от бул."Беломорски" към съществуващ стадион "АРЕНА АРДА", гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюнай Риза Тоска за реализиране на обект:"Смяна предназначението и преустройство на кафетерия и шивашки цех в еднофамилно жилище и склад за авточасти в УПИ – II, кв.29а, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  01 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „ФРИ ЛИНК” ЕООД и „ГЛОБАЛ НЕТ КОНСУЛТ” ЕООД за реализиране на обект:"Кабелна еклектронна съобщителна мрежа по ул.”Екзарх Йосиф” и ул.”Отец Паисий”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Басри Мюмюн Ибрям за реализиране на обект:"Изграждане на автосервиз, в поземлен имот с идентификатор 55840.10.5, местност „Дюшеме дере”, община Кърджали”
Прочетете повече

  23 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "СТЕЛМ" ООД за реализиране на обект:"Изграждане на цех за производство на метални детайли и части за хидравлични цилиндри в район „Ерозия”, УПИ XVIII, кв.121 по ПУП – ПРЗ на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  23 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Джей уай джи" ЕООД за реализиране на обект:"Преустройство на обслужваща сграда за обитаване и обслужване с обща площ 1000 кв.м., в поземлен имот 6567.15.63, с.Брош, местност „Инан Тарла”, община Кърджали”
Прочетете повече

  21 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Гарс ЕООД за реализиране на обект:"Преустройство и смяна предназначението на бизнес инкубатор в семеен хотел с идентификатор 40909.104.4.1.10 и нова зала за гости, в поземлен имот с идентификатор 40909.104.4 по ЗРП на кв.Байкал, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  18 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД за реализиране на обект:"Изграждане на ведомствен паркинг за 81 автомобили в поземлен имот с идентификатор №40909.117.145, в УПИ XІX, кв.153 по ЗРП на Складово-индустриална зона на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  18 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД за реализиране на обект:"Изграждане на ведомствен паркинг за 95 автомобили в поземлен имот с идентификатор №40909.117.94, в УПИ VIII, кв.157 по ЗРП на Складово-индустриална зона на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  11 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Картал Табак" ЕООД за реализиране на обект:"Изграждане на многофамилна жилищна сграда, която ще се състои от 35 апартамента, 35 складови помещения за жилищата, 2 търговски обекта, 38 паркоместа, подземен гараж и ресторант с 196 места, в УПИ І-5645, кв.Възржденци, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Юмю Исмаил Ахмед за реализиране на обект:"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда със застроена площ – 116,20 кв.м., в поземлен имот № 100 по плана на с.Чифлик, община Кърджали”
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Мердун Махмуд за реализиране на обект: "Промяна предназначение и обединяване на два магазина за промишлени стоки /№33 и №34 с идентификатори 40909.106.559.4.38 и 40909.106.559.4.39/ в Ресторант - пицария, в комплекс "Пентагон", секция "Г", УПИ І, кв.255 по ПУП-ПР на парк "Арпезос - север", гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Билдингс" ООД за реализиране на обект:"Изместване на ВЛНН от ТП 10, извод 1, нов кабел с дължина 250м. и демонтаж и монтаж – 110м., преминаващ през ПИ 40909.108.205 и ПИ 40909.108.206, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "РОДОПИ МЕСКОМ" ООД за реализиране на обект: "Закусвалня в УПИ XIV от квартал 160 по ЗРП на Складово индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Горубсо-Кърджали" АД за реализиране на обект: "Изграждане на открит рудник, като рудата, която се отнася към полиметалните златно-сребърни руди, ще се преработва в действащите мощности на Обогатителна фабрика. Минималния годишен добив се предвижда да е 100 хил.т/год. Изземването на рудата ще се осъществява по открит способ от находище
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изграждане на трафопост и кабелно захранване на същия за нуждите на спортен комплекс "АРЕНА АРДА", в УПИ с идентификатори 40909.109.330 и 40909.109.332 по плана на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изграждане на козирка на сектор "В" на стадион "АРЕНА АРДА", в УПИ с идентификатор 40909.109.331 по плана на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изграждане на футболно игрище в УПИ с идентификатор 40909.109.328 по плана на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  19 Декември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на ЕТ „МИГАР – РАНГЕЛОВИ – МАРИЯ РАНГЕЛОВА” за реализиране на обект: "Смяна предназначението на магазин, склад и сервизни помещения в Игрална зала за хазартни игри в сграда с идентификатор 40909.106.85.1, УПИ XIV-85, кв.251, ул.”Републиканска” №33, гр.Кърджали”
Прочетете повече2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали