Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 19 Ноември 2020

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ЯЙЦЕПРОМ” АД, гр. Кърджали за експлоатация на следната инсталация: „Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, с. Глухар“, изпълняваща дейност по т. 6.6, бук. „а“ от Приложение № 4 към ЗООС - „Интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места за птици“. Инсталацията се намира в село Глухар, община Кърджали.
Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълняващият правомощията на изпълнителен директор на ИАОС.
Документацията, съдържаща се в заявлението, е на разположение на заинтересованите лица и организации всеки работен ден в периода от 19.11.2020 г. до 19.12.2020 г. в:
1. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч.;
2. Сградата на Община Кърджали, гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, етаж 5, стая 505, от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
Достъпът в сградата на ИАОС се осъществява при спазване на санитарните изисквания, разпоредени от министъра на здравеопазването във връзка с епидемичната обстановка в страната и Заповед № 302/27.10.2020 г. на изпълняващия правомощията на изпълнителен директор на ИАОС.
Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълняващия правомощията на изпълнителен директор на ИАОС и/или кмета на Община Кърджали.
За допълнителна информация:
Величка Влахова – и. д. директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;
Веселина Танчева – нач. на отдел „Опазване на околната среда“, Община Кърджали, тел.: 0361/67379.
В периода от 19.11.2020 г. до 19.12.2020 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Кърджали.


 Прочитания: 332 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign