Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 07 Февруари 2022

На оснавание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Хайри Вели Азис, с. Резбарци, ул. "Хр. Ботев" №13, обявява на заинтересованите лица и общественост, че за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15268.13.496 в землище на с. Гняздово, местност "КАЗАЛДЖЪК", община Кърджали, област Кърджали е изготвен Доклад по ЕО и Доклад по ОС н натура зоните. Същите са на разположение в Община Кърджали, РИОСВ - Хасково, ул. Добруджа № 14, а също така и на адреса на Хайри Азис. Срокът за изразяване на становище е 30 дни след публикуването на съобщението. Начинът за изразяване на становище по така изготвенияте Доклади, както и приложенията към тях, могат да бъдат адресирани до адреса на Възложителят - Хайри Азис и на емейла btk@abv.bg - инж. Радостина Христова. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 30 дни, в сградата на Община Кърджали, ет. 5, стая 505


 Прочитания: 256 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign