Панорамен изглед на Кърджали


Начало Публични регистри

Публични регистри на Община Кърджали

 

Регистър на издадените заповеди за одобрение на ПУП
Регистър на водоеми(микроязовири) - публична общинска собственост на Община Кърджали
Регистър на общинската собственост на Община Кърджали
Регистър на одобрените инвестиционни проекти за 2019г.
Регистър на техническите паспорти 2018г.
Регистър на сградите в режим на етажна собственост
Регистър на карти за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на община Кърджали
Регистър на обществените поръчки на Община Кърджали
Регистър на зелената система на град Кърджали
Регистър на домашните кучетата, отглеждани в град Кърджали
Регистър на културните институти в община Кърджали
Регистър на местните поделения на вероизповеданията
Регистър на спортните клубове в община Кърджали
Регистър на наемните договори за срок от 6 и 10 стопански години в община Кърджали
Регистър на договорите за наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Кърджали
Регистър на местата за хранене и развлечение в община Кърджали
Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Кърджали
Регистър на местата за настаняване в община Кърджали
Регистър на издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Кърджали
Регистър на арендните договори в община Кърджали
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон
Регистър на издадените разрешителни за водоползване на територията на Община Кърджали
Регистър за количеството оползотворени отпадъци от опаковки от разделно събрани отпадъци от територията на гр. Кърджали
Регистър на рекламни елементи в община Кърджали
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Кърджали
Регистър на военните паметници в община Кърджали
Регистър на заявленията по реда на ЗДОИ
Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти
Регистър на сключените приватизационни сделки
Публичен регистър на мобилните станции
Регистър на търговските дружества с общинско участие
Регистър на сдруженията на собствениците
Регистър за хода на изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" - гр.Кърджали


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали