Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Конкурс за Обществен посредник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
15 февруари 2019

Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник, избрана с Решение № 268/17.12.2018 г., след проведено събеседване с кандидатите проведено на 12.02.2019 г. от 10.00 ч.

ПРЕДЛАГА: 

На основание чл.21а от ЗМСМА и чл.15 от Правилника за организацията и  дейността на Обществения посредник на Община Кърджали, Общински съвет - Кърджали да избере един от двамата кандидати за Обществен посредник на Община Кърджали:
1. г-н Расим Муса Сеидахмед  
2. г-жа Камелия Павлова Василева.

Председател на ВК: ............/п/................
/М. Мухаррем/


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
29 януари 2019

Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник, избрана с Решение № 268/17.12.2018 г.  

ОБЯВЯВА: 

Събеседването с кандидатите за Обществен посредник на Община Кърджали ще се проведе на 12.02.2019 г. от 10.00 ч. в зала №305, ет.3 в сградата на  Общинска администрация -  Кърджали, бул.”България”№ 41.  Заседанието ще се проведе при открити врати.

Председател на ВК: ............/п/................
                                       /М. Мухаррем/


СЪОБЩЕНИЕ
08 януари 2019

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ

Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник, избрана с Решение № 268/17.12. 2018 г. ОБЯВЯВА на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.12 и чл.13 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на Община Кърджали,  процедура за подбор на кандидатите за Обществен посредник на Община Кърджали.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление;
2. Автобиография;
3. Свидетелство за съдимост;
4. Копие от трудова/служебна книжка или документ, удостоверяващ трудовия стаж;
5. Копие от диплома за завършено образование;
6. Препоръки – не по-малко от 2 броя;
7. Концепция за дейността си като обществен посредник до три стандартни печатни страници;
8. Удостоверения за липса на публични задължения  от НАП и МДТ - Кърджали.
9. Декларация, че кандидатът няма друго гражданство освен  българско и е с постоянен или настоящ адрес минимум 5 години на територията на Община Кърджали /по образец/.

Допълнителни и специфични изисквания:
Длъжността на обществения посредник е несъвместима с:  длъжност в държавната или общинската администрация; длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел.
Общественият посредник не може:  да получава възнаграждение за труд по друго трудово, гражданско или служебно правоотношение;  да извършва търговска дейност;  да изпълнява друга обществена функция.

Начин на провеждане на подбора:
Кандидатите, отговарящи на изискванията и представили документи  в определения срок, се явяват на събеседване и защита на представената концепция пред Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник.
Чрез събеседването се проверяват познанията на кандидата в областта на: местното самоуправление, взаимоотношенията между местната власт и гражданите и  възможностите за защита на техните права и интереси.

Място и срок за подаване на документите
Община  Кърджали
Адрес: бул.”България”№ 41
Общински съвет – Кърджали до Временната комисия за подбор на кандидатите за
Обществен посредник.
Стая № 305; тел. 0361/6 74 01, 0361/6 74 03
Краен срок за подаване на документи: на 23.01.2019 г. до 17.00 ч.
Подаването на документите се извършва лично.  

Кратко описание функциите на длъжността:
Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите и техните организации пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

Общодостъпното място за получаване на информация във връзка с провеждането на подбора - информационното табло на  партерния етаж на Община Кърджали, както и на сайта на общината. 

 


Процедура по подбор
08 януари 2019

Състав на временна комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник

 


 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign