Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


На 9 май от 15 ч. в залата на Бизнесинкубатора ще се проведе публичното обсъждане на проектоплана за финансово оздравяване на община Кърджали
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения ( лекарски кабинет , манипулационна, помощна стая) находящи се на трети етаж в сграда, с. Перперек, община Кърджали, за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ
Откриване на клубове на пенсионера в гр.Кърджали
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общински съвет Кърджали представител на общинската част от капитала на дружеството
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Армена Герагос Стоянова, наследник на Герагос Нубаров Мурадянов, чрез продажба на общински 235/735 идеални части от съсобствен поземлен имот с № 06567.132.5 по Плана на новообраз
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Димитрина Желева Лазарова, чрез продажба на общински 47/497 идеални части от съсобствен поземлен имот с № 06567.132.81 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 24 н
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Иван Добрев Илиев, чрез продажба на общински 200/500 идеални части от съсобствен поземлен имот с № 40909.27.1135 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на земл
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Светла Димитрова Терзиева, чрез продажба на общински 138/438 идеални части от съсобствен поземлен имот с № 40909.27.647 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Айлин Ахмед Мехмед, чрез продажба на общински 253/458 идеални части от съсобствен застроен УПИ ІV-48,183, кв.5 по ПУП на с.Жинзифово, община Кърджали, равняващи се на 253 кв.м, це
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн. №305, кв.17 по ПУП на с. Опълченско, община Кърджали, съставляващ придаваема част към УПИ ХIV-71, кв.17 по ПУП на с.Опълченско, отреден за поземлен имот с пл.сн.№ 71, кв.17 по ПУП на с.Опъл
Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Исмет Кахраман и Сабрие Кахраман - наследници на Ахмет Кахраман, чрез продажба на общинските 186/1381 идеални части от съсобствен УПИ ХІІ-74,149, кв.10 по ПУП на с. Бойно, община
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на медицинска дейност
Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали, приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за периода 2019 година, приемане
Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за периода 2018 г.
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за периода 2019 година
Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали
Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2018 г. и Общинска Програма за закрила на детето за 2019 г.
Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2018 г.
Програма за закрила на детето за 2019 г.
Приемане на План за финансово оздравяване на Община Кърджали за периода 2019 – 2020 година
План за финансово оздравяване на Община Кърджали за периода 2019 – 2020 година
Мерки за финансово оздравяване на Община Кърджали за периода 2019 – 2020 година
Финансов отчет на Пазар на производителите
заверен финансов отчет на Пазар на производителите
годишен доклад на Пазар на производителите
Годишна данъчна декларация
доклад одит
Баланс Ученическо хранене
Данък Ученическо хранене
ДМА Ученическо хранене
Отчет приходи и разходи Ученическо хранене
Отчет Ученическо хранене
собствен капитал на Ученическо хранене
вземания Ученическо хранене
заети лица Ученическо хранене
Приемане на годишните отчети за 2018 година на Едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала
годишен доклад ОЧБ
годишен доклад ОЧБ
годишен доклад ОЧБ
годишен доклад ОЧБ
годишен доклад ОЧБ
годишен доклад ОЧБ
Предложение за одобряване изменение на ПУП - ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, УПИ ІІІ-71, УПИ ІV, УПИ V-75, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.19 и УПИ ІІ-67, УПИ ІІІ-67, УПИ ІV-72, УПИ V-72, УПИ VІ-73 и УПИ VІ
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG 06 RDNP001-19.199 на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54” по подмярка М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабни инфраструкт
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец май 2019 г.
График за заседанията на ПК през месец май 2019 г. - АКТУАЛИЗИРАН
Откриване на нова детска градина „Мир” кв. „Студен кладенец”, град Кърджали за учебната 2019 / 2020 година
Допълнение и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
График за заседанията на ПК през месец юни 2019 г.
Отмяна на Решение № 58 от 28.02.2019 на Общински съвет -Кърджали и Даване на съгласие за издаване на запис на заповед от община Кърджали в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № РД 50-37 от 20.04.2018 г. по подмярка 19.4, на м
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електро захранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 4445.501.156”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУ
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електро захранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 4445.501.181”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУ
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план за УПИ XLIII с идентификатор 40909.111.440 отреден за жилищ
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с идентификатор 40909.14.50 попадащ в кадастралната карта на гр.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и ч
Избиране на управител на „Ученическо хранене“ ЕООД гр.Кърджали.
Процедура за контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК като част от задължителните такива за 2018 година, поети при сключване на Договора с Асоцоация по ВиК – Кърджали.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с идентификатор 40909.27.542 попадащ в кадастралната карта на гр.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и
Даване на съгласие за учредяване на право на пристрояване за изграждане на стълбище към втори етаж в размер на 14,32 кв.м и право на надстрояване за изграждане на втори етаж в размер на 122,32 кв.м., съгласно одобрен архитектурен проект към съществуваща
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец юни 2019 г.
Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2019/2020 год.
Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ І-6456, кв.145а по плана на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали.
Отмяна на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кърджали, приета с Решение № 544/31.01.2007 г. от Протокол № 33 на Общински съвет- Кърджали и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кърджали
проекто наредба
График за заседанията на ПК през месец юни 2019 г. - АКТУАЛИЗИРАН
 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали