Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График на ПК през месец януари 2020 г.
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 2019 г.
Доклад за дейността на Обществения посредник на община Кърджали за 2015-2019 година.
Доклад за дейността на Обществения посредник на община Кърджали за 2015-2019 година.
Приемане на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кърджали през 2020 г.
Приложение № 1 към годишна програма за читалищната дейност през 2020 г.
Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2019 година и приемане на Общински план за младежта за 2020 година.
Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2019 година
Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.
Разпределение на жилищния фонд през 2020 г.
Отчет за дейността и изпълнението на план-сметката за 2019 г. на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/
Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост
Отменяне на решение №186 от 14.07.2016 г. на Общински съвет – Кърджали
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16M1OP002-5.005 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство н
Предложение за одобряване изменението на ОУП за част от кв.”Байкал ” засягащо кв.39, кв.43, кв.46 и кв.163 по плана на гр.Кърджали.
Предложение за одобряване изменението на ПУП - ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / за УПИ ІІІ-92, УПИ VІІІ-103, УПИ ІХ-102, УПИ Х-93,100, кв.22 и УПИ VІІ-106, УПИ VІІІ-96, УПИ ІХ-94,95, кв.23 по плана на с.Петлино
Предложение за одобряване изменението на ОУП в частта на УПИ І-6524, кв.225 по плана на жк.”Възрожденци”, гр.Кърджали.
Предложение за одобряване изменението на ОУП в частта на кв.26 по плана на комплекс ”Техникуми ”, гр.Кърджали за поземлен имот с идентификатор 40909.125.16 по КККР на гр.Кърджали.
Предложение за одобряване изменението на ОУП в частта на кв.26 по плана на комплекс ”Техникуми ”, гр.Кърджали за поземлени имоти с идентификатори 40909.125.13 и 40909.125.15 по КККР на гр.Кърджали.
 
АРХИВ на докладни »


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти