Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


6. Приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
Проекто наредба МТ
Мотиви към Наредбата за МТ
Доклад
Резюме на Наредбата МТ
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имот с идентификатор 40909.12.12 по кадастралната карта на гр.Кърджали за обект: “Нова кабелна линия 20 kV до нов БКТП в и
Предложение за актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Кърджали
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура „Укрепващо съоръжение /подпорна стена/ на входната шахта на дюкер под р.Арда” на подобект: „Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръже
Участие в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”, насрочено за 27 Юли 2018г.
Предложение за одобряване изменение на ОУП на гр.Кърджали в частта за кв.223 УПИ ІV-448,451,457 , УПИ V-452,457, УПИ VІ-453,454 УПИ VІІІ-455,457 и УПИ ІХ-447,450 по плана на ”СГЧ”, гр.Кърджали
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2018 г.
Предложение за актуализиране Списъка на защитени детски градини и училища на територията на Община Кърджали за 2018/ 2019 г.
Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2018/2019 год.
Предложение за одобряване изменение на ОУП на гр.Кърджали в частта за кв.245 УПИ І-502 и УПИ ІІ-501, за кв.246 УПИ І-499 и за кв.91 УПИ ІІ-2 по плана на ”ЦГЧ”, гр.Кърджали.
Приемане на окончателен доклад за резултатите от извършена междинна оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2014-2020 г.
Приемане на окончателен доклад за резултатите от извършена последваща оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007-2013 г.
Окончателен доклад
междинна оценка
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна п
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Правилник социално предприятие
8. Изменение и допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от община Кърджали.
9. Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали
Изменение и допълнение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на Община Кърджали
Създаване на Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома" в Община Кърджали.
Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Халил Халилов с признато право на собственост в землище с. Прилепци, община Кърджали
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Зина Юлиянова и Горан Юлиянов, чрез продажба на общински незастроен поземлен имот с пл.сн. № 150, кв.4 по ПУП на с. Горна крепост, община Кърджали, с площ 632 кв.м, участващ
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Бекир Мурадов с признато право на собственост в землище с. Калинка, община Кърджали
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за промяна на статут от публична общинска собственост в частна общинска собственост на поземлен имот с проектен идентификатор 40909.114.677 /образуван от имот с идентификатор 40909.114.529/, с площ 31 кв.м по Кадастрална карта на гр.Кър
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 37438.101.145 по Кадастрална карта на с. Кобиляне, община Кърджали придаващ се от улична регулация към поземлен имот с идентификатор 37438.101.114 /с проектен идентификатор 37438.101
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване в размер на 28,46 кв.м, за изграждане на пристройка за стълби по одобрен архитектурен проект на Мирослав Нучев и Светла Бейчева в общински застроен УПИ ХХІV- 4080, кв.74 , по ПУП на кв
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в сградата на Битов комбинат с. Широко поле, община Кърджали
Приемане на нова Наредба за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали.
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на надстрояване в размер на 68,30 кв.м, съгласно одобрен архитектурен проект на Георги Любенов Нанев върху собствения му апартамент № 9, бул. ”България” № 68, ет.3, вх. В, съставляващ самостоятелен обек
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение за складова дейност находящо се в с. Кобиляне, община Кърджали
Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали
Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
Отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали за първото полугодие на 2018 г.
Одобряване на предварително съгласие за сключване на сделка за придобиване чрез изкупуване от Община Кърджали на поземлен имот с идентификатор 40909.122.172 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, с площ
Актуализация на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2018 година на община Кърджали.
Капиталов списък
График за заседанията на ПК през месец юли 2018 г. - актуализиран
И Н Ф О Р М А Ц И Я За дейността на Обществен съвет гр.Кърджали от месец май 2017 година до месец юли 2018 година
ПРАВИЛНИК ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО ”ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ” И ЗА НАГРАЖДАВАНЕ С МОРАЛНИ И МАТЕРИАЛНИ НАГРАДИ
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец юли 2018 г.
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване и одобряване на задания за изработване на подробен устройствен план на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ
График за заседанията на ПК през месец юли 2018 г. - актуализиран 24.07.2018 г.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план за УПИ XV отреден за обществено и делово обслужване в кв.23
 


2018 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали