Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


капиталов списък
Приемане на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кърджали през 2019 г.
2. Одобряване на Подробен устройствен план–план за регулация и Подробен устройствен план–парцеларен план на възникнал свлачищен участък в с. Енчец, Община Кърджали.
Предложение за одобряване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / за обект: ” Външно електро захранване на сграда изградена в урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ-141, кв.81 по плана на Складова зона - Юг, гр. Кърджали.
Предложение за одобряване изменение на ОУП за част от кв.”Студен кладенец”, засягащо кв.107, кв.109, кв.109а, кв.122, кв.123 и кв.136 по плана на гр.Кърджали.
Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Кърджали.
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Отмяна на Решения № 119 и № 120 от 31.05.2018 г. съгласно Протокол № 6 на Общински съвет – Кърджали и приемане на ново решение за подписване на запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0003-С01, проект
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 2018 г.
Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2018 година и приемане на Общински план за младежта за 2019 година
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план за УПИ II отреден за обществено обслужване в кв.256 по план
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „ЕСМ /електронни съобщителни мрежи/ и прилежащата и инфраструктура на А1 България ЕАД на кв.Възрожденци, гр.Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устр
Годишен доклад за дейността на Обществения посредник на Община Кърджали през 2018 година .
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа на А1 България ЕАД, ул.Стара планина №2, гр.Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на тер
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти с идентификатори 40909.2.22 и 40909.2.26 за обект: “Изместване на ВЛСН 20кВ, изв.Айрово – Гледка преминаващ през по
Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали за 2018 г.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа на А1 България ЕАД, ул.Здравец №11, гр.Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територи
Приемане на план-график за заседанията на Общинския съвет през 2019 г.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и Подробен устройствен план – план схема за обект: „Газоснабдяване на Община Кърджали”, подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизирана територия на О
Отчет на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, за дейността й през 2018 год. и утвърждаване на план-сметка за 2019 год.
Разпределение на жилищния фонд през 2019 г.
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали
Създаване на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” към Община Кърджали
Даване на съгласие за възмездно прехвърляне на активи, не включени в капитала на „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД гр. Кърджали, от баланса на търговското дружество в баланса на Община Кърджали
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост на Община Кърджали за 2018 година.
Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.
Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост
Приемане на Бюджета за 2019г. на Община Кърджали
Приложение 1
Приложение 3
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 10
Приложение 4
Приложение 4а
Отчет за 2018 год. за изпълнението на Програма за устойчиво развитие на община Кърджали през мандат 2015 - 2019 год. ,,Заедно за успеха на Кърджали”.
Отчет за 2018 год. за изпълнението на Програма за устойчиво развитие на община Кърджали през мандат 2015 - 2019 год. ,,Заедно за успеха на Кърджали”.
Определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в Община Кърджали.
Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
График за заседанията на ПК през месец януари 2019 г.
Приложение 8
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задания за УПИ XIV-6347 и XV-6519 отредени за обществено обслужване в кв.217 по плана на кв.„Възрожденци”, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал
Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ ХV, кв.231 по плана на ”Стара градска част”, гр.Кърджали.
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец януари 2019 г.
ПИТАНЕ от Радослав Милев относно: Общинска собственост под наем на политически партии
График за заседанията на ПК през месец февруари 2019 г.
Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали” на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД-гр.Кърджали и определяне на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 05 март 2019 г.
Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма и Спортен календар за 2018 година за развитието на детско - юношеския, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали и приемане на План – програма и Спортен календар за 2019
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали за 2018 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2019г.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за отдаване под наем без търг или конкурс за една стопанска година
Даване съгласие за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на поземлен имот с идентификатор 40909.106.492 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, съставляващ паркинг и улица с ос.т.2147-2148-2149, кв. 255 по ПУП на гр.Кърджали и промяна на статута от пу
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Избор на обществен посредник на Община Кърджали.
Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали през 2018 година и план за дейността през 2019 година.
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Цветанка Халтаджиева с признато право на обезщетяване със земи в землище гр. Кърджали
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Юмер Юмеров с признато право на обезщетяване със земи в землище с. Прилепци, община Кърджали
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Димитър Дунгов, чрез продажба на общински 188/530 идеални части от съсобствен поземлен имот с №40909.303.458 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 5 на землище
Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ангел Стоев с признато право на собственост в землище гр. Кърджали
Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Стана Стоева с признато право на собственост в землище гр. Кърджали
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Наджи Юсеин, чрез продажба на общински 237/480 идеални части от УПИ VІI-6013,5554, кв.103 по ПУП на кв. ”Възрожденци”-тераса, гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентифи
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Садулла Хаджиев, чрез продажба на общински 535,34/1332 идеални части от съсобствен УПИ ІХ-60,63, кв.6 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали, равняващи се на 535,34 кв.м, целият с
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с идентификатор 43856.11.241 попадащ в землището на с.Лисиците, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1
Приемане на годишен план за паша и списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2019/2020 г.
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ I-общ., кв.3 по ПУП на с.Седловина, община Кърджали на собственика на законно построена сграда – Айнур Абдурахман и определяне на пазарна цена на имота
Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали
Прекратяване дейността на Еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД гр. Кърджали
Списък на маломерни имоти - приложение 1
Списък на годишен план паша - приложение 1
Списък на пасища, мери и ливади - приложение 2
Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004-0008, проект “Областен информационен център в град Кърджали – заедно с информираните граждани”, финансиран по процедура BG05S
Състоянието на улици в Кърджали след прокарване на газопроводи от „Ситигаз България“ ЕАД
Определяне на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Подпомагане благотворителната инициатива на РДПБЗН – Кърджали за изграждане на параклис „Св. Пророк Илия” гр. Кърджали
Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от кмета на община Кърджали в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансовото плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка
актуализиран График за заседанията на ПК през месец февруари 2019 г.
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец февруари 2019 г.
 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали