Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График за заседанията на ПК през месец март 2019 г.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2018 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2019 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.
отчет МК за борба срещу противоществени прояви
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в ж.к.”Възрожденци”, бл.2, ет.1, гр.Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Лека обемна конструкция, находяща се в ж.к.”Възрожденци”, срещу магазин „Зорница”, гр.Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в кв.”Студен кладенец”, бл.”Славей-3”, ет.1, гр.Кърджали
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 29407.14.3 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Жинзифово, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 35540.23.52 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Калоянци, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на кв.19 и кв.21 по плана на с.Зелениково, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 във връзка с па
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение №3, находящо се в сграда на бул.”Беломорски” №42А, гр. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Кабинет по дентална медицина, находящ се в сградата на Здравна служба с. Широко поле, община Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се на І-ви етаж в сградата на Здравна служба в кв. Гледка, гр. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се на І-ви етаж в сградата на Здравна служба в с. Костино, общ. Кърджали
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХV, кв.145 по ПУП на кв. ”Възрожденци”, гр. Кърджали, отреден за обществено обслужваща дейност, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.112.403 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 1 221 кв
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Салиха Ахмед, чрез продажба на 1/2 идеални части от общински застроен УПИ І-76, кв.18 по ПУП на с.Долно Зелениково, община Кърджали, целият с площ 782 кв.м и определяне на паза
Предложение за одобряване ПУП - ПП и ПЗ / Подробен устройствен план - парцеларен план и план за застрояване / за възникнали свлачищни процеси в част от кв.4, кв.6, кв.10, кв12, с.Сипей, поземлени имоти 20.2, 20.3, 20.57, 20.60 и 20.63 в землище с.Сипей,
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец март 2019 г.
Питане от Г. Колев - общински съветник от ПП"ГЕРБ", относно: изграждане на велоалеи в гр.Кърджали
Питане от Р. Милев - общински съветник от ПП"РБ", относно: Мерки за безопасността на жителите на Кърджали при увеличаващия се трафик към Гърция
Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали” на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД-гр.Кърджали и определяне на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 25 март 2019 г.
Актуализиран График за заседанията на ПК през месец март 2019 г.
откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Кърджали
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали, за мандат 2020 – 2023 г
Даване на съгласие за промяна на статута на имот с проектен идентификатор 40909.117.187 по Кадастралната карта на гр. Кърджали от публична общинска собственост в частна общинска собственост и прехвърлянето му в собственост на Министерство на младежта и с
График за заседанията на ПК през месец април 2019 г.
Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2018 г.
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение „Съюз на глухите в България”, върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, находящ се на партерен етаж в бл.”Младост” 2, бул.”Беломорски
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Гаражна клетка №2, находяща се в с.Костино, общ. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в сградата на кметство с.Опълченско, общ. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в сградата на кметство с.Повет, общ. Кърджали
Даване на съгласие за продажба на Застроен УПИ VII-26, кв.18 по ПУП на с.Опълченско, община Кърджали, с площ 665 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственичката на законно построената в него масивна едноетажна жилищна сграда /с мазе/ с отстъпено
Даване на съгласие за продажба на Застроен УПИ ХI-91, кв.54 по ЗРП на ЦГЧ на гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.108.91 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, ул. ”Осогово” № 4, с площ 507 кв.м и начин на трайно ползване: средн
Даване на съгласие за продажба на Застроен УПИ ХI-3, кв.107 по ЗРП на кв. ”Студен кладенец”, гр. Кърджали, отреден за комплексно жилищно строителство с магазини, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.274 по Кадастралната карта на гр. Кърджа
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХIХ, кв.33 по ПУП на с. Широко поле, община Кърджали, с площ 540 кв.м, отреден за жилищно строителство на собствениците на законно построената в имота сграда – Б. Халим и Х. Халим и определяне на пазарна це
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VI-410, кв.107 по ПУП на кв. ”Студен кладенец”, гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.94 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, ул. „Брацигово” № 6, с площ 655 кв.м, на собствен
Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги през 2018г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г., към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кърджали 2016-2020 г.
Отчет социални услуги
План социални услуги
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план за имот с идентификатор 40909.125.16 отреден за обществено
Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ ІІ-530, кв.256 по плана на парк ” Арпезос - Север ”, гр.Кърджали.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задания за изменение на УПИ I-6456 отреден за обществено обслужване в кв.145а по плана на ж.к.„Възрожденци”, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ
: Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Комисия за защита от дискриминация - гр.София, върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект със застроена площ 106,76 кв.м., находящ се на ул.”Кл
Предложение за одобряване на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на ” Довеждащ водопровод от ПСПВ Енчец до напорен резервоар 13000м3 и до Напорен резервоар 5000м3” към под обект: Реконструкция на Главните водопроводи на ВС ”Боровица” о
Предложение за одобряване на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на ” Отливен канал от ДПР №21 в кв. Гледка” към подобект: ” Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в кв.”Гледка” и кв.”Горна Гледка” агломерация Кърджали.
ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на ” Отливен канал след дъждопреливни шахти №25 и №26 кв.”Горна Гледка” към подобект: Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в кв.”Гледка” и кв.”Горна Гледка” агломерация Кърджали.”
Предложение за одобряване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на Канализационни колектори в кв.”Горна Гледка” землище Кърджали към подобект: Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в кв.”Гледка” и кв.”Горна Гледка” агло
Предложение за одобряване на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на ” Укрепващо съоръжение / подпорна стена / на входна шахта на дюкер под река Арда ” към подобект: Изграждане на нова шахта и укрепващо съоръжение на дюкер пад р.Арда”
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на кв.22 и кв.23 по плана на с.Петлино, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 във връзка с параг
Предложение за одобряване изменение на ПУП - ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / на урегулирани поземлени имоти УПИ VІІ, кв.21 и УПИ І, кв.23 по плана на с.Петлино, общ. Кърджали.
Предложение за одобряване на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на ” Канализация на с.Резбарци и ул.”Осми март ” към подобект: Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в с.Резбарци агломерация Кърджали.”
Приемане на отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г.
Приемане на актуализирана Програма за управление на отпадъците на територията на община Кърджали за периода 2018-2020 година
Предложение за сключване на Споразумение за сътрудничество между община Кърджали и община Сен-Жос-тен-Ноод, Брюксел, Кралство Белгия
Поправка на явна техническа грешка в Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища на Община Кърджали
Програма за управление на отпадъците на територията на община Кърджали за периода 2018-2020 година
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти с идентификатори 15216.14.13 и 55840.16.87 за обект: “Нова кабелна линия 20kV от кабелни муфи на изв.Теклас до нов Б
Актуализиран График за заседанията на ПК през месец април 2019 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.
Питане от г-н К. Мустафов - зам председател на ОбС, относно: Постъпленията на приходи и осъществявания контрол от община Кърджали на Археологически комплекс „Перперикон”
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец април 2019 г.
Учредяване на възмездно право на строеж в имоти - частна собственост в полза на Община Кърджали за изграждане на обекти
 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали