Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план за УПИ I-5545 в кв.126 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Къ
Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2019/ 2020 година
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали за мандат 2015 -2019 г.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план за имоти с идентификатори 40909.125.13 и 40909.125.15 отред
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план за УПИ I-6524 в кв.225 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Къ
Възлагане на услугата патронажна грижа по проект „Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали”, схема BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и „Френдс Вила” ЕООД, чрез продажба на общинските 3/4 идеални части от съсобствен УПИ VIII-241, кв.63 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ IХ-общ., кв.2 по частичната регулация на с.Вишеград, община Кърджали, с площ 545 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственичката на законно построената в него с отстъпено право на строеж двуетажна ма
Даване на съгласие за промяна на статут от общинска публична в общинска частна собственост на част от поземлен имот с идентификатор 40909.126.936, представляваща проектен имот с идентификатор 40909.126.321, в размер на 7 кв.м, с начин на трайно ползване:
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – План схема за обект: ”ЕСМ /електронни съобщителни мрежи / и прилежащата и инфраструктура на А 1 България ЕАД в гр.Кърджали ” - Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа А 1 България ЕАД
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – План схема за обект: ”ЕСМ /електронни съобщителни мрежи / и прилежащата и инфраструктура на А 1 България ЕАД в гр.Кърджали ” - Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа А 1 България ЕАД
Предложение за одобряване на проект за обект: ” Газоснабдяване на Община Кърджали ” подобект:” Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на Община Кърджали ” и подобект: ” Газоразпределителна мрежа на с.Сипей, Община Кърджа
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – План схема за обект: ”ЕСМ /електронни съобщителни мрежи / и прилежащата и инфраструктура на А 1 България ЕАД в гр.Кърджали ” - Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа А 1 България ЕАД
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – План схема за обект: ”ЕСМ /електронни съобщителни мрежи / и прилежащата и инфраструктура на А 1 България ЕАД в гр.Кърджали ” - Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа за ул.” Стара п
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – План схема за обект: ”ЕСМ /електронни съобщителни мрежи / и прилежащата и инфраструктура на А 1 България ЕАД на жк.” Възрожденци ”, гр.Кърджали ” с обхват кв.20, 143, 145, 146, 150, 151, 153, 15
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти с идентификатори 66603.18.35 и 66603.22.204 за обект: “Външно електро захранване на жилищна сграда изградена в имот
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на кв.14 и кв.15 по плана на с.Висока поляна, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 във връзка с
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с идентификатор 40909.2.23 попадащ в кадастралната карта на гр.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с идентификатор 40909.19.126 попадащ в кадастралната карта на гр.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване на тераса в размер на 10,35 кв.м, съгласно одобрен архитектурен проект на А. Ферад към собствения й апартамент № 3, бул. ”България” № 31, жил.блок на „Министерство на отбраната”, вх.В,
Даване на съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 40909.106.99 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, идентичен с УПИ ХI-2526, кв.72 по плана на „Стара градска част“-гр.Кърджали, отреден за обществено обслужване,
Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с осигуряване на финансирането за изпълнението на проект „Перперикон - храм на боговете и дом на цивилизациите", с който Община Кърджали кандидатства за финансиране пред Фонд за устойчи
Даване на съгласие за удължаване на срока на Записи на заповеди за авансови плащания по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-1.021-0001-С01, проект “Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, финан
Приемане на бизнес програмата за периода 2019-2021 г. на общинско търговско дружество - „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Кърджали.
График за заседанията на ПК през месец септември 2019 г.
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и „Френдс Вила” ЕООД, чрез продажба на общинските 3/4 идеални части от съсобствен УПИ VIII-241, кв.63 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909
Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ XLІІІ-общ., кв.151 по плана на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали.
Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2019/ 2020 година
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по О
Споразумение МИГ
График за заседанията на ПК през месец септември 2019 г. - Актуализиран
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задания за изменение на УПИ XIV-6482 в кв.203 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ
Отчет за дейността на Обществения съвет
Питане от г-н М. Багдасаров
Питане от г-н Р. Милев
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец септември 2019 г.
Утвърждаване на поднормативна подготвителна група в OУ ”Св. Климент Охридски” гр. Кърджали за учебната 2019/ 2020 година
Питане от г-н О. Иванов
Предложение за одобряване на изменението на ПУП-ПРЗ / подробен устройствен план-план за регулация и застрояване / на урегулирани поземлени имоти УПИ VІІІ – отреден за парк, за отдих и култура, стадион, астрономическа обсерватория, братска могила, ателиета
Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Кърджали.
Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на Кметство в община Кърджали.
 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали