Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График за заседанията на ПК през месец август 2019 г.
Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг във връзка с осигуряване на финансирането за изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-1.021-0001-С01, проект “Обновяване и реконструкция на образовател
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти с идентификатори 55840.15.1, 55840.16.87 и 55840.16.28 за обект: “Нова кабелна линия 20kV от кабелни муфи на изв.Тек
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план за УПИ II в кв.90 по плана на Стара градска част, гр.Кърджа
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец август 2019 г.
Отмяна на Решение № 184 по Протокол №7 от заседание на Общински съвет –Кърджали, проведено на 15.07.2019 г. и одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план / ОУП / на Община Кърджали.
Питане от г-н Р. Милев
Участие в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”, определяне на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 11 септември 2019г.
 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали