Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


Определяне броя, наименованието и числеността на Постоянни комисии към Общински съвет – Кърджали за мандат 2019 – 2023 г.
Избор на Временна комисия за актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали за мандат 2019 – 2023 г.
Избиране на „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество” за мандат 2019 – 2023 год.
Даване съгласие за членуване в НАПОС
Определяне представители на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Определяне на представители на община Кърджали в Сдружение на общини ,,Толерантност“ в Република България.
: Определяне на представители на община Кърджали в Областния съвет за развитие на област Кърджали,
Изменение и допълнение на структурата на общинска администрация гр. Кърджали
Изменение и допълнение на структурата на общинска администрация гр. Кърджали
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BGLD-2.001 - „Изграждане на младежки центрове“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, област от програмата РА 8 „Деца и младеж
Актуализация на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2019 година на община Кърджали.
Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2019 – 2023 г.
Определяне на поименен състав и ръководство на Постоянни комисии към Общински съвет – Кърджали за мандат 2019 – 2023 год.
Правилник на ОбС - Приложение 1
 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти