Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


Предложение за одобряване изменение на ОУП на гр.Кърджали в частта за кв.245 УПИ І-502 и УПИ ІІ-501, за кв.246 УПИ І-499 и за кв.91 УПИ ІІ-2 по плана на ”ЦГЧ”, гр.Кърджали.
Даване на съгласие за промяна на статута на имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост
Актуализация на списъка с второстепенни разпоредители по бюджета на община Кърджали за 2018г.
Приемане на проект на Програма по енергийна ефективност на Община Кърджали за периода 2018 – 2023 г.
Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”, определяне на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 31 Май 2018г.
Даване на съгласие за промяна на статут на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост и одобряване на задание за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на поземлен имот с идентификатор 40909.115.6 по Кадастрална карта на гр.Кърд
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 37438.101.140 по Кадастрална карта на с.Кобиляне, община Кърджали, придаващ се към имот с идентификатор
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Васил Вълчев Драндев с признато право на собственост в землище гр.Кърджали, община Кърджали
Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
Даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, включени в капитала на “Ученическо хранене” ЕООД гр. Кърджали
Оптимизиране на мрежата от детски заведения на територията на община Кърджали за учебната 2018 / 2019 година
Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството
Приемане на годишните отчети за 2017 година на Едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
Избор на Съвет на директорите на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД гр. Кърджали
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г.
Годишен финансов отчет ОЧБ
Годишен финансов отчет Пазар на производителите
проект на правилник за устройството и дейността на център за подкрепа на личностното развитие – център за кариерно ориентиране, кърджали
за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Помещения с обща полезна площ 55,00кв.м., находящи се в сградата на бивша фурна в с. Бойно, общ Кърджали
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали с проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”, процедура BG16M1OP002-4.003 – „Превенция и прот
Програма енергийна ефективност
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали, за мандат 2019 – 2022 г.
Даване на съгласие за подписване на записи на заповеди по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0003-С01, проект “Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали”, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.021 «
Даване на съгласие за промяна собствеността на път III-5073 (Мургово – Горна крепост) - Археологически комплекс „Перперикон” от публична държавна в публична общинска
Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия за дете сирак.
Процедура за контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК като част от задължителните такива за 2017 година, поети при сключване на Договора с Асоцоация по ВиК – Кърджали
График за заседанията на ПК през месец май 2018 г.
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец май - 31.05.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Бизнес инкубатора
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Даване на съгласие за промяна на статут на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост и одобряване на задание за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на поземлен имот с идентификатор 40909.115.6 по Кадастрална карта на гр.Кърд
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите
Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г
Приемане на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за промяна на статута на имот с идентификатор 40909.104.265 по Кадастрална карта на гр.Кърджали от публична общинска собственост в частна общинска собственост
Избор на Съвет на директорите на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД гр. Кърджали
Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в размер на 25 кв.м в полза на Църковното настоятелство на Средновековен манастир „Св.Йоан Предтеча” гр.Кърджали за изграждане на параклис в общински УПИ XVII, кв.5 по ПУП на Зо
Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0348-С01, проект Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома", по процедура BG05M9OP001-2.01
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Сали Местан, на съсобствения поземлен имот с №06567.91.2 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 24А на землище с. Брош, община Кърджали, чрез продажба на общинскат
Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти с идентификатори 58997.15.362 и 58997.15.363 по Кадастрална карта на землище с.Пъдарци, собственост на Ерик Емилов през имоти - публична общинска собственост: поземлен
Избор на Съвет на директорите на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД гр. Кърджали
График за заседанията на ПК през месец юни 2018 г.
Утвърждаване на списъка на автобусни линии за обслужване на децата и учениците от детските градини и училищата на територията на Община Кърджали за учебната 2018/2019 година
Преименуване на стадион „Дружба”.
Общински съвет – Кърджали набира кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали, за мандат 2019 – 2022 г.
 


2018 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign