МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
19 Февруари 2018
Site ver. 3.0


   МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ

Международно сътрудничество и побратимени градове

Община Кърджали поддържа активни контакти с побратимените си градове

  Община Ийст Стафордшир, Великобритания;
  Град Елхарт, щат Индиана, САЩ;
  Община Комотини, Р Гърция;
  Община Филипи, Р Гърция;
  Община Суфли, Р Гърция;
  Община Текирдаа, Р Турция
  Град Владимир, Русия.
  Община Гаази Осман Паша, Р Турция;

 

История на сътрудничеството и побратимяването

Община Ийст Стафордшир, Великобритания и
Град Елхарт, Индиана, САЩ

Меморандум за сътрудничество между Община Кърджали, България, Община Ийст Стафордшир, Великобритания и град Елхрт, САЩ – 8 Ноември 2001 г.

Прокламация за официален съюз между гр. Елхарт, Индиана, САЩ и град Кърджали, България като побратимени градове - 25 Май, 2002 г.

Началото на контактите между Община Кърджали, Община Ийст Стафордшир и град Елхарт е поставено през през месец Ноември, 2000 год. , при посещение на делегации от побратимените градове. В продължение на една година бе водена активна кореспонденция и са набелязани следващите стъпки за съвместна работа. В резултат на сътрудничеството са реализирани няколко проекта в областта на културния обмен, образованието и социалните дейности.

 

Община Комотини

Споразумение за развитие на връзките и взаимоотношенията между Община Кърджали и Община Комотини – Октомври, 1997

През Октомври 1997 година с цел стимулиране и активизиране на връзките и действията на двете общини и тяхната готовност да издигнат приятелството, разбирателството и уважението между двата народа се сключи Споразумение за развитие на връзките и взаимоотношенията между Община Кърджали – Р България и Община Комотини – Р Гърция. Като резултат от сътрудничеството между двете общини са реализирани множество проекти в областта на икономиката и стратегическото развитие на двата региона, културния обмен и социалните дейности.

Виж WEB-сайта на община Комотини >>

 

Община Филипи

Клетва на побратимяване между Община Кърджали и Община Филипи – Май, 2002

През 2002 година в отговор на желанието на хората от двете общини за разширяване на контактите , развитие и задълбочаване на връзките и сътрудничеството и в израз на взаимно уважение и приятелство се подписа Клетва на побратимяване между общините Филипи и Кърджали. В резултат на сътрудничеството и съвместната работа на двете общини са реализирани проекти в областта на културния обмен, спорта, търговско – икономическото сътрудничество.

 

Община Суфли

Протокол за сътрудничество между Община Кърджали и Община Суфли – Април, 2003 г.

С оглед важността на трансграничното сътрудничество и възможностите които то може да предостави на двете общини, както и развитието на алтернативен туризъм през 2003 година се подписа Протокол за сътрудничество между Община Кърджали и Община Суфли. Основна цел на сътрудничеството е разработване на съвместни проекти и проучвания с цел на паралелно развитие на трансграничния туризъм.

 

Община Текирдаа

Протокол за побратимяване между Община Кърджали и Община Текирдаа Декември, 2003

В резултат на дългогодишно разбирателство и партньорски връзки на различни организации и жители на двете общини през 2003 година бе подписан Протокол за побратимяване между Община Текирдаа и Община Кърджали. С неговото подписване се засилват и активизират връзките на двете общини, допринасяйки за укрепването на мира и стабилността в региона, както и за развитието на региона като цяло.

Виж WEB-сайта на община Текирдаа >> 

 

Община Владимир

Споразумение за сътрудничество между гр. Владимир, Русия и гр. Кърджали, България

Това споразумение се подписва от кметовете на градовете Влдимир и Кърджали като израз на традиционното приятелство между двата народа.

Цели на споразумението:

•  да стимулира взаимоизгодното сътрудничество между двата града в духа на новото време;

•  да активизира контактите между двата града и информационния обмен, в икономическата, образователната и културна сфера;

•  да способства за по-доброто опознаване на историята, културата, бита и душевността на хората надвата града по пътя на взаимни добри посещения и активизиране на туристичекия обмен.

Споразумението е подписано на 21.10.2004 г. в гр. Кърджали

Виж WEB-сайта на община Владимир >>

 

Община Гаази Осман Паша

 С решение на Общински съвет – Кърджали се дава съгласие за сключване на договор за сътрудничество и побратимяване между Община Гаази Осман Паша и Община Кърджали. Договора е подписан.

Виж WEB-сайта на община Гаази Осман Паша >>

 

Община Одрин, Република Турция

14 април 2015г. Договор за побратимяване

„В дух на солидарност и взаимно доверие, в рамките на своите законови правомощия, кметовете на двете общини се споразумяха за побратимяване на общините Едирне и Кърджали и декларират реализирането на това сътрудничество както следва:
Член 1
След подписването на този протокол между кметовете на Община Едирне, Република Турция и Община Кърджали, Република България, двете общини стават „побратимени“. Кметовете, както и населението на двете общини декларират своите приятелски чувства. Двете общини ще полагат взаимни усилия за затвърждаване и доразвиване на тези взаимоотношения.

Член 2
Община Едирне и Община Кърджали ще подготвят дългосрочни съвместни проекти за развитие, финансирани от Европейския съюз. Тези проекти ще имат за цел сътрудничество в областта на туризма, културата, социалните грижи, екологията, търговията, икономиката и справянето с природните бедствия.

Член 3
За реализирането на общи проекти ще се създаде съвместна работна комисия с представители на двете общини. В изпълнение на своите задължения, комисията ще заседава най-малко веднъж месечно и за резултатите от своята работа ще представя доклад пред кметовете на общините.

Член 4
Страните по протокола ще полагат усилия за взаимно представяне на своята култура чрез организиране на културни прояви като изложби, фестивали и др. Двете общини ще полагат усилия и за развиване на своето сътрудничество и в областта на младежките дейности и спорта, комуникациите, средствата за масово осведомяване. В тази връзка и двете общини ще работят съвместно с неправителствени организации, сдружения, образователни институции, функциониращи на тяхна територия и при необходимост за реализиране целите на това сътрудничество, ще ги привличат за свои партньори.
Член 5
В Едирне има два обекта, които са в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. В тази връзка Община Едирне ще оказва техническа и експертна помощ на Община Кърджали при контактите си с ЮНЕСКО.

Член 6
Община Едирне и Община Кърджали ще си сътрудничат в областта на икономиката и търговията. В тази връзка двете общини ще предприемат действия и ще съдействат за създаване на контакти и осъществяване на сътрудничество между търговско-промишлените палати и фирми, функциониращи на териториите на двете общини.

Член 7
Двете общини, чиито територии имат стратегическо географско разположение с регионално значение, ще си сътрудничат за защита на природата и околната среда, отстраняване на факторите за замърсяване на околната среда, информираността на населението в сферата на екологията и справянето с природните бедствия. При необходимост ще подготвят съвместни проекти, финансирани от Европейския съюз за справяне с природните бедствия.

Член 8
Към настоящия момент България е пълноправен член, а Турция е кандидат за член на Европейския съюз. В рамките на двустранното сътрудничество двете общини ще обменят опит и ще оказват категорична подкрепа за съвместна работа на своите специалисти.

Член 9
При необходимост този протокол за сътрудничество между Община Едирне и Община Кърджали ще може да се променя след взаимно решение на страните. Този протокол е безсрочен и има за цел да установи братски и мирни отношения между двете общини. При настъпили обстоятелства, които налагат прекратяването на този договор, е необходимо решение на Общинския съвет и за това решение да се уведоми отсрещната страна.

Член 10
Протоколът за сътрудничество между Община Едирне и Община Кърджали е съставен на турски, български и английски език. При спорове по отношение на тълкуването и превода, за разбирателство текста на английски език ще има предимство. Протоколът за сътрудничество се състои от 10 члена, съобразен със законовите разпоредби на двете страни и е подписан на 14.04.2015г. от г-н Реджеп Гюркан – кмет на Община Едирне и г-н Хасан Азис – кмет на Община Кърджали.


инж.Хасан Азис                                                        Реджеп Гюркан
Кмет на Община Кърджали                                       Кмет на Община Едирне
Република България                                                Република Турция"

Виж WEB-сайта на община Одрин >>

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи