МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
19 Февруари 2018
Site ver. 3.0


ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Наименование
Изтегли/Виж
1.
Програма за устойчиво развитие на Община Кърджали през мандат 2015 – 2019 година
2.
Програма за развитие на туризма на територията на община Кърджали за 2017 г.
3.
План-програма и спортен календар за 2017 година
4.
Общински план за младежта за 2017 г.
5.
Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
6.
Програма за общинския поземлен фонд за 2017г.
7.
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали 2014 -2020г.
8.
Инвестиционната програма на Община Кърджали по процедура BG16RFOP001-1.001-039 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020» по Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
9.
План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Кърджали
10.
Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
11.
Годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на Община Кърджали за 2017г.
12.
Общински план за младежта за 2016 г.
13.
Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г. - 2020 г.
14.
Програма за устойчиво развитие на община Кърджали за 2015 - 2019 г.
15.
План за развитие на община Кърджали 2014-2020г.
16.
План за за устойчива градска мобилност на град Кърджали
17.
Общинска програма за закрила на детето 2015г.
18.
Правилник за удостояване със званието ”Почетен гражданин на Община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди
19.
Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г.
20.
Програми за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
21.
Планове за приватизация
22.
План за развитие на Община Кърджали
23.
Доклад за извършена междинна оценка на Плана за развитие на Община Кърджали за периода 2007-2010г.
24.
Актуализиран документ за изпълнението на Плана за развитие на Община Кърджали
25.
Програма за опазване на околната среда
26.
Приложения към програмата за опазване на околната среда
27. Програма за устойчиво развитие на Община Кърджали през мандат 2011–2015 година
28. План за действие на Община Кърджали в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 – 2020)
29. План за защита при бедствия
30. Приложения към плана за защита при бедствия
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи