ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila FirefoxUntitled Document


ПРОМИШЛЕНОСТ

1. ДОБИВЕН СЕКТОР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

Добивна индустрия

В целия индустриален продукт добивната индустрия има дял от близо 7,6%, който през 1992 г. е бил 2,9%. Община Кърджали е богата на рудни и нерудни полезни изкопаеми. Пред добивната индустрия стоят няколко проблема, някои от които са:

•  добив на оловно-цинкови руди с все по-намаляващо метално съдържание, и това се отразява отрицателно финансово по цялата верига на затворения цикъл, включително и до прекратяване на добив в някои рудници;


 

•  създаване на екологични проблеми при замърсяване на атмосферата от вредни емисии-серни и азотни окиси, въглероден двуокис и нетоксичен прах. Това е изключителен проблем за Община Кърджали;

•  тежки финансови проблеми, особено в добива на руди за цветни метали, които сега създадените структури трудно могат да решат сами.

Освен рудни, в Общината има и много нерудни находища. Голямо богатство са огромните залежи на перлит, бентонит и естествени зеолити.

Бентонитовото находище се намира близо до гр.Кърджали и е практически неизчерпаемо. То се характеризира с благоприятни минно-технически условия, което дава възможност за осъществяване на открит добив.

Бентонитът е от натриево-калциев тип, каквито са и почти всички находища в Европа.

Второто нерудно находище е на зеолит и също е близо до гр.Кърджали. То е практически неизчерпаемо и подобно на бентонита се добива по открит начин. Съставен е главно от 70-90% клиноптитолит.

В близост до Кърджали се намира и едно от най-богатите находища на България на трас. Той е основната суровина за производство на цимент.

Все още неразработени са огромните залежи на качествен мрамор и облицовачни материали, като: гнайси, туфи и варовици.

Разработването на огромните залежи на нерудни изкопаеми на територията на Общината ще даде възможност за разкриване на работни места и създаване на алтернативна заетост. Разкриването на тези производства може да се счита за приоритет в добивния сектор на икономиката на Общината.

2. ПРЕРАБОТВАЩ СЕКТОР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

Делът на преработващия сектор в индустрията е 97,1% за 1992 г., а през 1998 г. е намалял с 5% в Община Кърджали.

Количествата ферментирал тютюн за двете години 1992г. – 10 564 тона и 1998 г. – 9 819 тона показват намаление със 745 тона, което е 7%. Най-ниското производство е през 1996 г. – 3 159 тона.

Тенденцията в другия производствен отрасъл на леката промишленост – производство на вълнени платове намалява с 32% - за периода 1992 г. - 1998 г., като критичен спад се наблюдава през 1995 г. От 1996 г. производството на памучни платове е преустановено.

 

Хранително-вкусова промишленост

Капацитетните възможности на съществуващите на територията на община Кърджали фирми в хранително-вкусовата промишленост са за преработка на тютюн, месо, мляко и плодово-зеленчукови консерви.

Във втория по значение отрасъл на селското стопанство – животновъдството, намалението на поголовието, а оттам и производството на основни хранителни продукти от животински произход е с ясно изразена тенденция към спад поради неблагоприятната инвестиционна среда.

За да се запази тютюнопроизводството и тютюнопреработването като структуроопределящ отрасъл за региона е необходимо подмяна на оборудването, техниката, технологичната схема, организацията. В резултат на това ще се увеличи производителността на труда, ще се намалят производствените разходи,ще се увеличи рентабилността на производството и конкурентноспособността на продукцията и ще се засилят пазарните позиции на българския ориенталски тютюн.

Текстилна, шивашка и обувна промишленост

 

На територията на Общината има няколко шивашки предприятия. В Общината съществува квалифициран човешки ресурс, който работи в предприятията на отрасъла, изцяло насочен към частния сектор.


 

Дървопреработване

Дърводобивът е подотрасъл в горското стопанство, който е много добре развит в Общината. Дървеният материал се изнася за вътрешността на страната и в чужбина, като дървесината не се преработва дълбочинно в региона. На територията на Общината има няколко дървопреработвателни предприятия, които при по-голяма инициатива и благоприятна бизнес среда и инвестиции имат фактическа възможност да разширят производството си, тъй като съществува необходимата суровинна база.

С анализиране на съществуващите възможности в суровинния и преработващия сектори в леката промишленост, разширяването и развитието на съществуващите и създаване на нови малки и средни предприятия, са база за развитие на икономиката в Общината.

Текуща индустрия

Наличното съдържание на запасите от цветни метали не е достатъчно да захрани производството и капацитета на съществуващото най-голямо индустриално предприятие за производство и преработка на олово, цинк, благородни метали и други странични продукти.

Потенциал за развитие на преработващата промишленост е наличието на неизчерпаеми находища от нерудни изкопаеми – бентонит, зеолит, перлит, трас, мрамор, скално-облицовачни материали и др.

Ръстът в производството на бентонитови продукти, перлитови и зеолитови продукти в сравнение с 1998 г. е 40,49%. Този ръст се дължи главно на две изделия – бентонит гранулиран и бентонит фракциониран, които са предназначени за износ. Основният дял от цялото производство – 70,59 % се пада на бентонитовите продукти, 22,87% е производството на перлитови продукти и 1,54% - на зеолитови продукти.

Основната трудност в това производство е намаленото търсене на продукцията на вътрешния пазар.

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи